SKOLEKREDSEN

Banner Pic

SKOLEKREDSEN

Skolekredsen vælger bestyrelsen på årets generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer. Alle er velkomne i skolekredsen. Det kan være lokale omkring skolen, aktive i dansk rollespil eller forældre til børn på skolen.

Kontingent til skolekredsen er kr. 50,- årligt.
Kontingentet kan betales kontant, eller via Mobilepay på 28894.
Du kan også lave en bankoverførsel til 9070 – 0000379778. 
Du er medlem af skolekredsen når du har indbetalt, og husk, at vi skal bruge dit navn og e-mail så vi kan skrive til dig. 

BESTYRELSEN

Det er bestyrelsens opgave at tilføre skolen et sæt værdier og holde øje med, at de værdier bliver praktiseret. Det er også bestyrelsens opgave at sikre en sund økonomisk tankegang i skolens drift. 

Læs vedtægter, værdigrundlag, årsplaner mm.

Undervisning Rollespil Og Spil (20)
bg grafik

Bestyrelsens aktuelle sammensætning

 

Formand: Daniel Ganshorn-Bliss. Kontakt: bliss.lidanien@gmail.com

Næstformand: Jakob Bavnshøj

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Lars Lundager Walmar
Kjartan Annesen

Peter Dyring-Olsen

Mette Schønning
Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost)
Sanne Nielsen (Forældrepræsentant)

Suppleanter:

Søren Hammer

Laura Gerlev Hansen

Repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere:

Anne-Marie Fledelius (forstander)
Vibe Esdahl-Schou (Viceforstander)
Mette Tinggaard (Køkkenleder)
Vitus Hundebøll Benzon (medarbejderrepræsentant)

Elevrådet deltager i mødet undtaget under eventuelle lukkede punkter.

REFERATER

Vi uploader løbende referater fra vores bestyrelsesmøder, så det er muligt at følge med i slagets gang.

Referat af Bestyrelsesmøde 27-10-2021

Referat bestyrelsesmøde

27-10-2021 Klokken 17.00 - 19 fysisk i Personalestuen på skolen eller online på Teams

 

Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Vitus, Mette T, Lars, Dorte, Jakob, Mette S, Kjartan, Peter, Morten, Elevrådet

 

Afbud: Laura, Søren

 

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Ingen

 

3. Skolens status
Studietur er vel overstået. Turen gik til et slot udenfor Amsterdam, hvor vi spillede rollespil, og så havde vi et par dage i Amsterdam. Tiden op til var meget stresset, fordi der var en enorm mængde fejl og mangler fra rejsebureauets side. Der var en håndfuld elever, der (af forskellige årsager) endte med ikke at tage med. De fleste af fejlene fra rejsebureauets side kunne vi heldigvis selv løse på stedet, og det endte med at være en rigtig god tur.
Der er nogle tunge elevsager, der er ved at blive afviklet pt, så det trækker en del ressourcer blandt både personale og ledelse. Der er samlet stoppet 5 elever siden sidste bestyrelsesmøde, og der er kommet 1 ny til. Vi får stadig henvendelser fra elever, der vil starte op nu, så vi regner med, at pladserne stille og roligt bliver fyldt op igen.
Vi kører pt optagelsessamtaler for fuld skrue, og vi forventer at have fyldt alle pladserne inden jul.
Efterskolernes Dag gik godt. Vi havde besøg af 113 familier (i omegnen af 300 mennesker). Det er cirka 3 gange så mange, som vi plejer.
Bålhytten er færdig. Det nye værksted er næsten færdigt, og vi glæder os til at tage det i brug.

 

4. Elevrådets punkt
Daniel og Mie har haft møde med elevrådet og introduceret dem til bestyrelsens arbejde og elevrådets rolle i det.

 

5. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
  Lars fortæller om Mariager Skoles initiativ omkring GCere. Der er stort politisk fokus på emnet pt. Mariager Skole vil gerne samarbejde med ØE -i første omgang komme på besøg og diskutere muligheder.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Der er flere ting undervejs, men intet konkret nyt pt.

 • Daniel er tovholder. Rundvisning i de nye lokaler både ude og inde.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Intet nyt.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  Intet nyt.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
  Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Dorte + Vibe


6. Eventuelt
Bifrost har generalforsamling om tre uger. Daniel deltager fra ØE, og der er plads til tre mere her fra.
Der er et skriv på vej fra Bifrost om, hvad Bifrost kan byde ind med til Øes elever. I første omgang går det til ledelsen, så de kan vurdere, hvad huset kan bære at tage ind.

 

7. Næste møde
16. december - Frederikke kommer og fortæller om hvor langt vi er med frivillighedsprojektet - og juleafslutning. Er lagt i kalenderen.
Næste mødes dagsorden bliver: Skolens status, elevrådets punkt og Frederikkes oplæg.

 

8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Se ovenfor

 

9. Lukket punkt
Intet

 

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde 30/09 - 2021

30. september 2021

Referat af Bestyrelsesmøde


22-09-2021 Klokken 17.00 - 19.00 på Teams


Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Lars, Dorte

Afbud: Jakob, Søren, Mette S, Kjartan, Peter, Morten, Elevrådet

Referent: Vibe

Ordstyrer: Vitus

1. Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow.)

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Ingen.

3. Skolens status
Nuværende elevtal er 92. Der har været lidt udskiftning i starten af året (6 ud, 5 nye ind). Året er kommet godt i gang på personalefronten, blandt andet med en nyansat i køkkenet. Vi er ved at lægge sidste hånd på studietursplanlægning. Turen går til Amsterdam-området i år. Der er kommet gang i events og inspirationsture igen, så der bliver en del ud-af-huset-aktiviteter i efteråret.
Efterskolernes Dag på søndag.
Vi er begyndt at afholde optagelsessamtaler med alle potentielle elever, så vi bedre kan sikre, at eleverne lander det rigtige sted i fht eventuelle støttebehov.
Opgaven varetages af hele det pædagogiske personale. Belastningen er størst her i starten af skoleåret, og det er en ny rutine, der skal indarbejdes i huset.
Vi har modtaget en klage fra et forældrepar, der ikke mener, at de er godt nok informeret om vores værelsestyper og skolens holdning til elevernes intime adfærd. Vi får opdateret hjemmesiden, så det fremgår tydeligere.

4. Forslag om stop for eksternt udlån af skolen - vedtaget.
Der har på Østerskov i mange år været tradition for at støtte op om rollespilsmiljøet ved uden beregning at stille faciliteter til rådighed for rollespilsforeninger og tilsvarende samarbejdsrelationer. Grundet flere faktorer, som blev fremlagt på mødet og fremsendt som bilag, indstiller Skolens ledelse til bestyrelsen, at vi ophæver disse aftaler og fremadrettet stopper med eksterne udlån af skolen samt opmagasinering af andres lagre.
Ledelsen ønsker dog at fortsætte med mulighed for ansatte at låne skolen - og i de tilfælde sker udlån mod at den ansatte har ansvaret for standen skolen leveres tilbage i.
Bestyrelsen indstiller til at vedtage, at den beslutning ligger hos ledelsen. Der var ikke nok fremmødte bestyrelsesmedlemmer til, at vi var beslutningsdygtige, men forslaget blev vedtaget skriftligt via afstemning på Viggo efterfølgende.

5. Forslag om opnormering af antal ansatte - vedtaget.
Ledelsen foreslår at der opslås en fast 100% stilling med 50 % til pædagogisk klanarbejde og 50% til Pr, markedsføring og events med tiltrædelse 01.08.22.
Samt at: Der opslås en fast 42% stilling som skolemorassistent med tiltrædelse hurtigst muligt. Dette er sammenlagt en opnomering af stillinger i huset på 92 %, men reelt er der tale om timer, der tidligere har været i huset og som i de hårde år blev nedjusteret. Med fuld elevbelægning nu - og forventning om at det fortsætter sådan de kommende år - er der behov for atter at opjustere. Budget for årene 2022-2024 hvor stillingerne er indregnet blev fremlagt på mødet og udsendt som bilag, og der påregnes overskud for alle årene.
Der var ikke nok fremmødte bestyrelsesmedlemmer til, at vi var beslutningsdygtige, men forslaget blev vedtaget skriftligt via afstemning på Viggo efterfølgende.

6. Elevrådets punkt
- Udgår denne gang, da Elevrådet KUN lige er blevet valgt, og vi skal holde et indledende møde med dem først.


7. Status på projekter
• Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
• Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
Vi har fået tildelt en kontaktperson i Gifted Children. Det giver forhåbentlig et tættere samarbejde på sigt. Mariager Skole er fortsat interesseret i et samarbejde.
Kommunen har planer om lave et samlet skoletilbud for højintelligente børn i Mariagerfjord Kommune på Mariager Skole.
• Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
Aftale undervejs med Spilforsyningen i Aalborg om rabat ved større indkøb.
• Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Gennemgang af budget for byggeriet. Byggeprojektet
holder indtil videre budgettet på ca. 2 mio. kroner, men vi forventer, at der kommer nogle mindre ekstra udgifter oveni, som egentlig skulle være betalt over driften i de kommende år, men som det ikke giver mening at udskyde, når håndværkerne alligevel er i gang med at bryde ned og bygge op.
• Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
Intet nyt.
• Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
Elizabeth Angerer er i huset på første observationsrunde. Hun kommer tilbage to gange mere i løbet af skoleåret. Lisa Gjedde søger fortsat fonde til det store projekt, men starter så småt op med egne midler.
• Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
• Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

8. Eventuelt.
Henvendelse fra læreruddannelsen i Århus om to ugers praktikker for internationale studerende. VE har været i kontakt med koordinatoren, og vi er blevet enige om, at der skal findes en anden form på det end den, der er foreslået, hvis det skal give mening i forhold til skolens rytme og måde at undervise på.

9. Næste møde
27. oktober. Er lagt i kalenderen.

10. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Frederikke med en præsentation af status på arbejdet med frivillige og skolekreds.

11. Lukket punkt
Intet.

Bestyrelsesmøde 03-06-2021

Referat bestyrelsesmøde

03-06-2021 Klokken 19.00 - 21.00 på Teams

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Søren,
Mette S, Lars, Kjartan, Elevrådet

Afbud: Sanne, Morten, Peter

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 

 1. Formalia

  Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

  • Intet

 3. Skolens status

  Der er lidt ’sidst-på-året-afmatning’ at spore blandt både elever og personale. Blandt eleverne ses det blandt andet som en ’glemsomhed’ omkring skolens regler. Vi har valgt at sige farvel til en lille håndfuld elever indenfor den sidste måneds tid af forskellige årsager.
  Hele elevflokken og alt det personale, der havde lyst, var i Djurs Sommerland 2/6. Turen var delvist finansieret af overskuddet fra elevkiosken.
  Mundtlige eksaminer starter i næste uge.
  Sommerakademiet er nu udsolgt. Afvikles i uge 26.
  Vi har afholdt Ny Elevdag på Discord. Derudover er der besøgsdag søndag for de familier, der endnu ikke har været fysisk på skolen.
  Elevtallet til næste skoleår svinger hele tiden lidt op og ned midt i 80erne. Vi forventer at fylde de sidste pladser inden skolestart.
  Mie og to elever er inviteret til at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det er et tema om nonbinæres rettigheder og behov. Eleverne bliver interviewet på hovedscenen, og Mie deltager efterfølgende i en paneldebat. Begge dele bliver sendt på tv -nærmere info følger om kanal og tidspunkt. En af vores elever er på forsiden af seneste nummer af Magasinet Efterskolerne som en del af et tema om kønsneutrale værelser.

 4. Godkendelse af årsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 5. Godkendelse af indholdsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 6. Fastsættelse af opholdsbetaling samt pris for
  Østerskov Akademiet for de kommende tre år

  Diskussion om opholdsbetaling: Hvor vil vi gerne ligge prismæssigt i forhold til andre efterskoler? Prisen skal stå mål med driftsudgifterne. Ønske om fortsat at ligge i midten (pt ligger vi lige omkring den gennemsnitlige ugepris) og at være gennemsigtige, så der ikke bliver tilføjet ”skjulte” udgifter, som fx skyhøjt indmeldelsesgebyr eller ekstra egenbetaling til studietur. Ønske om at vi skal være en efterskole for alle, så vigtigt, at vores pris ikke afholder nogen. Se også Eventuelt nedenfor.
  Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,25% pr. år vedtaget.
  Diskussion om pris for Akademi: Hvis Akademiet skal kunne godkendes som et kort kursus og udløse statstilskud, er der en minimumspris, som vi skal opkræve. Derfor er det også nødvendigt, at prisen fremadrettet følger den prisudvikling, så vi fortsat kan modtage tilskud for den uge. Billigt i forhold til mange andre feriecamps, og det vil vi gerne bibeholde, da Akademiet i høj grad er en rekrutteringsplatform. Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,86% vedtaget.

 7. Elevrådets punkt

  Eleverne har fået 3000 kr til at skabe øget trivsel. Elevrådet har fremlagt det for den samlede elevflok, og der kører pt en afstemning om, hvad pengene kan bruges til.

 8. Opsamling fra Fordybelsesdagen

  Dialog om samarbejdet med Bifrost.
  Proces om visioner for skolens fysiske rammer. Processen bliver gentaget for skolens personale.

 9. Status på projekter

  • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
  • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til
  gruppen. Projekt undervejs i Mariagerfjord Kommune for denne gruppe af elever. Mulighed for samarbejde/profilering den vej.
  • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob. Intet nyt
  • Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Vi er så småt ved at have det sidste på plads. Der er flere af delbudgetterne, der har flyttet sig, men i forskellige retning, så det samlede budget holder. Daniel undersøger mulighed for mere grej, hvis der bliver penge til overs.
  • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere. Intet nyt
  • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel Intet nyt
  • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie. Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
  • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light) Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

 10. Eventuelt.

  Regeringens hjælpepakke til efterskolerne indeholder blandt andet delvis refusion af opholdsbetaling for de uger, vi var nedlukket. Vi er så heldige, at rigtig mange forældre
  vælger at donere beløbet til skolen i stedet for at få pengene refunderet. Pt. drejer sig om mere end 50.000 kr. De penge putter vi i en øremærket Corona-fond, så mindre
  bemidlede familier kan få en økonomisk håndsrækning til et år på Østerskov.
  Kjartan: Open call for ansøgninger til et par projektpuljer gennem regionen.
  ummk.dk/laere-at-vaere-projekter/#kulturkanten.dk/sund_med_kultur_puljen-til-mindre-projekter/

 11. Næste møde

  Der bliver lavet en doodle med mødedatoer i august - december.
  Husk, at forældrerepræsentanten vælges på 1. skoledag i august.

 12. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet

 13. Lukket punkt

  Intet

Generalforsamling 11-04 - 2021

Ordinær Generalforsamling 2021

Søndag den 11. april 2021. Mødet foregår online på mødeplatformen Zoom.

 

Referent: Vibe Esdahl-Scou

 

Referat

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen peger på Vitus Benzon. Vedtaget.

 2. Bestyrelsens beretning
  Beretningen vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

 3. Forstanderens beretning
  Beretningen findes digitalt på følgende link:
  Forstanderens beretning

 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  Ingen indvendinger. Regnskabet godkendes.

 5. Ingen indkomne forslag
  Tilføjes som svar på indkommet spørgsmål: Gennemgang af det kommende byggeprojekt. Præsentation vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

  Uddybende spørgsmål: Er eleverne inddraget i projektet? Svar: Ja, der har været høring af både elever og personale, og begge grupper har været med til at brainstorme og drømme stort. Derefter er drømmene kogt ned til en realistisk plan, der tilgodeser flest mulige ønsker.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent for medlem af skolekredsen er pt 50 kr pr. år, og der er ikke stillet forslag om ændring. Beslutning: Kontingent fastholdes.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Lars Walmar, Laura Gerlev Hansen og Jakob Bavnshøj på valg for en 2-årig periode.
  Lars Walmar og Jakob Bavnshøj modtager genvalg. Nuværende suppleant Kjartan Annesen stiller op til den vakante bestyrelsespost.
  Derudover skal der vælges to suppleanter. Søren Hammer genopstiller til den ene suppleantpost og nuværende bestyrelsesmedlem Laura Gerlev Hansen stiller op til den anden.
  Da der er det samme antal opstillede, som der er ledige poster, kan valget bekræftes uden afstemning: Lars Walmar, Jakob Bavnshøj og Kjartan Annesen vælges alle til 2-årige poster.

  Laura Gerlev Hansen vælges til 1. suppleant, og Søren Hammer vælges til 2. suppleant.

 8. Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
  Beslutning: Revisor genvælges.

 9. Eventuelt

 10. Den nye bestyrelse konstituerer sig og aftaler første mødedato (lukket punkt kun med adgang for den nyvalgte bestyrelse)
  Bestyrelsen konstituerer sig med Daniel Bliss som formand og Jakob Bavnshøj som næstformand.

Bestyrelsens beretning 11-04-2021

Bestyrelsens beretning - Generalforsamling 2021

Kære alle sammen


Herunder følger bestyrelsens beretning for denne bestyrelsesperiode.

Det har igen været et specielt år for denne bestyrelse. Værd at notere er selvfølgelig, at vi
pga. den forsinkede generalforsamling, som blev afholdt i august, har haft et meget kortere
bestyrelsesår end normalt.

Kendetegnet for denne bestyrelse har været det friske blod med et stærkt gåpåmod og nye
ideer til store og spændende projekter.
Desværre har COVID-19 krisen igen og igen vist sit grumme ansigt. Og selvom fanen er
blevet holdt højt og alle har gået på med stort engagement, så er det desværre også sådan,
at vi ikke har kunne komme helt i mål med de visioner, som blev tænkt, og projekter som blev
belyst på sidste generalforsamling.

Vi har ikke nået at se på og optimere vores grønne profil og sætte et større fokus på
Østerskovs bæredygtighed. Men vi har haft tiden til i stedet for at planlægge og danne et
billede af, hvad vi gerne vil. Men vi har allerede nu sat en god grundsten. Vi har skiftet vores
elselskab, så vi får al vores strøm fra vedvarende energi. Samtidig har vi en dialog i gang
med DR om at medvirke i deres næste sæson af “Giv os naturen tilbage”, hvor vi vil danne
vild natur på Østerskov. Og vi har fået stillet jord til rådighed, så vi kan lave “jord til bord”
koncepter, hvis vi kan få det praktiske aspekt til at gå op.
Vi har også igennem nyansættelse af en kok i vores køkken skabt en ny mulighed for at
bringe bæredygtighed ind i vores køkken.

På sidste generalforsamling blev der også lagt stor vægt på, hvordan vi som bestyrelse
kunne skabe mere opmærksomhed omkring skolekredsen og sikre en større tilslutning til
vores frivilligkultur. Takket være vores frivilligkoordinator Frederikke Høyer blev der udformet
en stor frivillig rapport. Vi har derfor haft en række overvejelser om, hvordan vi kan bruge
vores storblomstrende frivilligkultur til at øge opmærksomheden og inddragelse af
skolekredsen.

Vi har derfor besluttet at sammenkoble disse initiativer til et samlet projekt, som vi ser meget
frem til. Igennem en ny koordineret indsats vil vi i 2021 kortlægge og koordinere alle de
frivillige grupperinger, SAGA, Gammel-elev grupper, skolekreds og mange flere i en ny
struktur. En samlet indsats hvor vi gøder og dyrker både vores store gruppe af frivillige og
vores skolekreds. Dette projekt forventer vi igangsat nu og forventer, at vi kan se frem til en
ny og fed fremtid for alle genrer af vores frivillige.

Så vi ligger ikke stille. Og vi kæmper igennem med det vi har kunnet.

Vi har også igennem dette skoleår arbejdet på følgende andre projekter;

Et projekt i forbindelse med organisationen “Gifted Children”. En indsats for de af vores
elever, som ligger i det højeste niveau.
En dokumentarfilm om skolen på vores præmisser, hvor det ikke er, hvad populærkulturen
dikterer er interessant, men hvor vi viser, hvad vi kan, og hvad vi er seje til.
Et nyt og stort forskningsprojekt hvor vi igennem en længere process med Aarhus
Universitet vil dokumentere og forske i, hvad det er vi gør, og hvorfor det virker. Med andre
ord et forskningsprojekt, som viser, hvor episke Østerskov Efterskole er.


Men igen vil jeg understrege, at vores vigtigste hensyn altid er og altid har været eleverne
og personalet. Så vores tilgang til projekter og nye tiltag har været med fokus på ikke at
kaste huset ud i store omvæltninger i en tid, hvor der i forvejen er store omvæltninger og
usikkerheder. Og derfor har nogle projekter simpelthen måtte sættes på pause.
Og jeg er sikker på at skolekredsen deler vores synspunkt på denne prioritering.


Et stort projekt vi endelig gennemfører er vores udsatte byggeprojekt. D.1 juli går vi endeligt i
gang med at ombygge et nyt stort workshop-lokale med udekøkken. Samtidig vil vi renovere
og sammenlægge lærerforberedelsen.
Workshop lokalet bliver et ikon inden for engineering, projektorienteret arbejde og med stort
fokus på skolens kreative sjæle. Rummet vil indeholde syværksted, male- og latexstationer,
værktøj og maskiner til træ- og metalarbejde og 3D-printere. Samtidig vil rummet være et
flexrum og skal også skal være hjemsted for skolens nye VR-udstyr.
Med et nyt udekøkken vil vores baghave, sammen med SAGA-byen, blive et fedt, inspirerende og inddragende udendørs undervisningslokale.
Den nye lærerforberedelse vil bringe skolen på linje med gældende krav og regler for
lærernes arbejdspladser. Vi glæder os meget og ser frem til at projektet står endeligt færdigt i august.


Vi har de sejeste elever. Elever som på trods af nedlukninger, online-undervisning og
skiftende rammer står ved og imødekommer hver en udfordring med den ukuelige lyst, som
vi elsker Østerskov for. Tak fordi I er med til at give hinanden og os lysten og livsglæden i en
ellers træls tid.
Bag vores elever står vores episke personale. I de seneste 12 måneder har alle grupper af
personalet løftet en umulig opgave og hver eneste dag vendt den til muligheder.
Muligheder for eleverne og muligheder for dem selv og skolen. Jeg kan ikke overdrive den
enorme indsats, som hele vores personale gør hver dag, og det er hele personalet, lærere,
klan, TAP og ledelsen.
Tusind tak for jeres indsats i de sidste 12 måneder. Derfor besluttede bestyrelsen, med
ledelsens fulde opbakning, for første gang siden skolens grundlæggelse at udbetale et
ekstra løn-vederlag til alle ansatte. Det er en lille tak for et stort arbejde. Samtidig vil vi se på
Østerskovs lønpolitik, og se hvordan vi mindsker skellet mellem lønforholdene på vores skole
og de forhold, som gælder i den kommunale skole-verden.


Østerskov Efterskole er en unik skole og et enestående didaktisk vidunder.
Her er plads, rummelighed og engagement. Et sted hvor ikke kun vores elever kan vokse og
udvikle sig, men hele organisationen tager del i det mesterværk Østerskov er.
Det har været et hårdt år. Men vi er tilbage, og vi er stærkt tilbage!

Bestyrelsesmøde 30-03-2021

Dagsorden bestyrelsesmøde

30-03-2021 Klokken 17.00 - 20.00

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Peter, Laura, Morten, Søren, Mette S, Lars, Sanne, Elevrådet

Afbud: Kjartan

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

1.  Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)


2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

 • Lønvision - diskussion
  Ikke klar endnu. Tilgår.
 • Frivillighed - oplæg fra ledelsen med efterfølgende diskussion
  Frederikke fortsætter som koordinator med nye opgaver. Kommende opgaver: Afdække hvilke grupper af frivillige, der allerede eksisterer på og omkring Østerskov. Komme med oplæg til en klassificering af frivillige: hvem kan/må/vil hvad? Plan for kommunikation med frivillige. Skabe paraplyorganisation.
 • Hvordan sikrer vi mere kontakt mellem bestyrelsen og elevgruppen + medarbejderne?
  Udskydes til punkt 4, da elevrådet også gerne vil være involveret i diskussionen.
 • PR og markedsføring
  Nyt skilt til facaden, pavillioner til uddannelsesmesser, roll up bannere, visitkort, kortsæt med valgfagene, plakater undervejs. Der er mange forslag til nyt merchandise -Mie laver opsamling og sender til afstemning efter påske. Derefter kigger vi på hvilke af de 10 højest rangerede, der er muligt økonomisk.Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

3. Skolens status

Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

Elevtallet til næste år ser stadig godt ud. Vi har stadig en halv snes pladser, og nu hvor rundvisningerne er startet igen, forventer vi at få pladserne fyldt hurtigt.

Vitus har været med til at designe et escaperoom med naturfagligt indhold i Grenå. Det står forhåbentlig klar til brug i august.

Årets forløbsbørs er afviklet, så næste skoleår er planlagt. Nu mangler vi bare at skemalægge.

Vi er i gang med at runde året af. Forberedelserne til afslutningsscenariet er i gang, prøve- og censorplaner er lavet.

4. Elevrådets punkt

Idéer til, hvordan bestyrelsen kan lære eleverne bedre at kende:
Invitere bestyrelse og ledelse ind som undervisere.
Bonus-elevrådsmøder, hvor bestyrelsen er inviteret med fælles Discord-server. (eller et rum til bestyrelsen på skolens server)
Natløb med deltagelse af bestyrelsen.
Deltagelse i afslutningsscenariet eller introuge.

5. Planlægning af GF - opsamling

Mie har været på onlinekursus i online generalforsamlinger på Zoom. Indkaldelser og endelig dagsorden er udsendt.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.
  Tages op til bestyrelsesarrangement. Daniel og Jakob laver oplæg.
  Aftale om facebookgruppe for Skolekredsen. Det bliver sat i værk, når vi har haft møde med frivilligkoordinator om, hvordan vi organiserer de mange interessegrupper på og omkring skolen under én paraply.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen (fx gennem et superhelte/filosofi-valgfag).
  Forløb om superhelte/filosofi er parat til afvikling, når vi igen må tage gæsteundervisere ind. Vi har inviteret en dygtig filosof til at være gæsteunderviser.
  Lars går videre med et nyt projekt indenfor samme boldgade.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Vi er ved at søge midler til en udendørs forhindringsbane og er i dialog med en TV-station om at lave et Vild med Vilje projekt sammen med Bonderøven. Vi krydser fingre og afventer spændt.
  Underside på hjemmesiden, hvor gavegivere kan få navn og logo på i en kort periode. Er allerede sat i værk.
  Bålhytte er bestilt. Vi håber på at få den sat op inden sommerferien.
  Næste projekt er en sansehave.

 • Daniel er tovholder
  Vi gennemfører byggeprojektet i sommerferien 2021 med opstart omkring 1. juli. Fase 1 er lærerforberedelse + workshop og udekøkken. Finansiering er sikret, og vi fik en bedre aftale end forventet. Vi forøger realkreditlånet i bygningerne og har en selvfinansiering på ca. 600.000 kr.
  Lærerforberedelsen er forhåbentlig færdig inden opstart efter sommerferien. Workshoplokalet er klar midt i september.
  Renovering af Klankontoret er i gang.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Affaldssortering: Der går noget tid, før kommunen er gearet til det. Det skal være på plads inden udgangen af 2022.
  Vi spiser mere fisk og flere vegetarretter. Oksekød højst én gang om ugen.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  VE er i løbende dialog med Lisa Gjedde. Hun er i dialog med flere forskellige fonde om finansiering. Lisa og Daniel er i dialog om, hvilke fonde der er relevante. Vi forventer, at projektet kan starte i efteråret 2021.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
 1. Eventuelt.

  Intet.

 2. Næste møde

  Nytårskur hos Lars i Giftskabet i Hadsund flyttes til engang, hvor forsamlingsforbuddet er hævet igen.  Vi satser på en dato i april/maj. Vi kigger på en konkret dato, når vi er på den anden side af påske.
  Fagligt indhold: Skolekredsen + bygninger. Jakob og Daniel står for det. Laura bliver også inviteret med i udvalget.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet
 1. Lukket punkt

  Intet.

Byggeprojekt præsentation