SKOLEKREDSEN

Banner Pic

SKOLEKREDSEN

Skolekredsen vælger bestyrelsen på årets generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer. Alle er velkomne i skolekredsen. Det kan være lokale omkring skolen, aktive i dansk rollespil eller forældre til børn på skolen.

Kontingent til skolekredsen er kr. 50,- årligt.
Kontingentet kan betales kontant, eller via Mobilepay på 28894.
Du kan også lave en bankoverførsel til 9070 – 0000379778. 
Du er medlem af skolekredsen når du har indbetalt, og husk, at vi skal bruge dit navn og e-mail så vi kan skrive til dig. 

BESTYRELSEN

Det er bestyrelsens opgave at tilføre skolen et sæt værdier og holde øje med, at de værdier bliver praktiseret. Det er også bestyrelsens opgave at sikre en sund økonomisk tankegang i skolens drift. 

Læs vedtægter, værdigrundlag, årsplaner mm.

Undervisning Rollespil Og Spil (20)
bg grafik

Bestyrelsens aktuelle sammensætning

 

Formand: Daniel Ganshorn-Bliss. Kontakt: bliss.lidanien@gmail.com

Næstformand: Jakob Bavnshøj

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Lars Lundager Walmar
Kjartan Annesen

Peter Dyring-Olsen

Nicklas Hakmann
Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost)
Dorte Sørensen (Forældrepræsentant)

Suppleanter:

Søren Hammer

Torben Kusk-Glavind

Repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere:

Anne-Marie Fledelius (forstander)
Vibe Esdahl-Schou (Viceforstander)
Mette Tinggaard (Køkkenleder)
Vitus Hundebøll Benzon (medarbejderrepræsentant)

Elevrådet deltager i mødet undtaget under eventuelle lukkede punkter.

REFERATER

Vi uploader løbende referater fra vores bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, så det er muligt at følge med i slagets gang.

Referat af Bestyrelsesmøde 24-05-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

24-05-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Mette T, Nicklas, Jakob, Søren, Peter, Dorte, Elevrådet (Percy, Benjamin)

Afbud: Mie, Morten, Kjartan.

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia
  Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow.
  Vibe og Daniel fortæller.
 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Ingen
 2. Skolens status
  Eksamen, skr. er afviklet. Det er gået fint.
  Resten af året lægges frem i aktiviteter med fokus på afslutning.
  Optagelse 23/24: Ser ud til at være på vej til at være lukket allerede.
  Vi arbejder på at udfase kønsopdeling af værelserne.
  Mie holder pt ferie. Vi forventer en gradvis tilbagevenden på jobbet fra august.
 1. Elevrådets punkt
  Intet nyt.
 2. Opfølgning fra GF?
  Den ekstraordinære generalforsamling skal planlægges. VE starter en Doodle.
 1. 8. klasse på Østerskov?
  Indstilling fra SU: Forslag om at nedlægge 8. klasse på Østerskov fra skoleåret 23-24, dog med mulighed for at optage 8. klasser midt i skoleåret mhp. at fortsætte i 9. klasse.

  Afstemning: Bestyrelsen vedtager forslaget enstemmigt.
 1. Opholdsbetaling
  Forslag om justering af opholdsbetaling for at imødekomme de stigende udgifter pga. den generelle prisudvikling på kost og forbrug.
  Se vedhæftede bilag.

  Forslaget er enstemmigt godkendt til implementering.

  Som underpunkt til dette fortæller Daniel om solcelleanlæg. Opdeles i 31, 61, eller 95 % dækningsgrad ift. vores forbrug. (95% svarer til 960 kvm. til 1,4 mio. i investering). Dette er de grove tal.
  Daniel går videre med projektet.
 1. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars

  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas

  Nicklas og Daniel viderefører projektet.

  - Fysiske rammer: Daniel & Kaare (indtræder i projektet):
  Intet nyt.

  - Bæredygtighed: Mette, Kjartan, Vitus (træder ud af projektet):
  (Solceller (!), Mette har sagt ja til at indgå i et økologiprojekt med Økologisk Landsforening (som betaler for det)

  - Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel, Nicklas (indtræder)

  Lizzy afslutter sit projekt med en workshop i Beograd, hvor Vibe og Ivajlo deltager.

  - Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.
  Intet nyt.

  -Brobygning for Klanelever: Dorte, Kaare og Vibe: Projektet henlægges. Der afventes et politisk udspil.

  -Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare
  (Lukket punkt)
 1. Eventuelt
  Peter: Efterlyser en aktivitetsdag/-aften, som er lidt mere interagerende med huset og eleverne.

  Nicklas: Måske kan bestyrelsesmedlemmerne bidrage med noget til skolen som helhed med aktiviteter og deres viden/erfaring/nørderier.
 1. Næste møde
  VE Doodler (August)
 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder.
 • Planlægning af bestyrelsesweekend.
 1. Lukket punkt
  Intet

 

Ledelsens beretning ved generalforsamling 24-04-2022

Ledelsens beretning GF 2022

”(Farvel og) Tak, pandemi”

Nogle gange er det store omvæltninger, der skal til, før man rigtig får kigget egen praksis efter i sømmene. På den måde har Covid-pandemien været en gave og et los i bagdelen på ”plejer” -for ”plejer” er i sandhed død nu. Siden Mie og jeg tiltrådte som ledelse i 2019, har vi haft fokus på at sikre personalets trivsel og på at få givet skolens image en overhaling, så vi også kan sikre et godt elevgrundlag fremover. Der var vældig mange planer, men… ja… covid. Det satte tempoet lidt ned, overvældede os med regler, retningslinjer og anbefalinger, og lærte os interessante nye begreber som: ”høj dråbeafgivelse” og ”afstandskrav”. Det viser sig for øvrigt at entusiastisk liverollespil falder under kategorien ”aktiviteter med høj dråbeafgivelse”. Nogle gange skal man lade være med at spørge... Men heldigvis gav det også anledning til at kigge dagligdagen efter i sømmene og få spurgt os selv: Gør vi det her, fordi vi plejer at gøre det, eller fordi det giver mening?

 

Skoleåret 20-21 blev afsluttet næsten, som vi plejer, på trods af Covid-restriktioner. Vi slog et kæmpe telt op på P-pladsen, og så holdt vi ceremoni, som vi plejer, men med bedre afstand og bedre luftkvalitet. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi hvert eneste år er udfordret i fht plads, når vi inviterer forældrene indenfor, og særligt til ceremonien er der ofte rift om pladserne. Løsningen med et telt viste sig at være så god, at vi har besluttet, at det skal være modellen fremover. Tak, pandemi.

 

Skolestart i august 2022 føltes næsten som at starte forfra. Tænk sig, at man kan starte en årgang op uden at være inddelt i familiegrupper eller primærgrupper, og tænk sig, at forældrene måtte komme med indenfor og læsse podernes grej af. Fagre nye verden. Det betød også, at man pludselig måtte kramme igen. Det har eleverne benyttet sig flittigt af, og så er vi nogen, der ikke nødvendigvis har savnet det en hel masse i arbejdssammenhæng.

 

Efter to års voldsomt regelrytteri (fordi det ligesom var præmissen for at vi kunne fortsætte med at holde åbent) er vi faktisk blevet ret gode til det med regler. Og den vigtigste læring er nok, at regler kun har en værdi, hvis folk kan huske dem. Derfor startede vi skoleåret med en komplet revidering af skolens regelsæt for eleverne, og vi endte med 15 regler, som faktisk indeholder og rummer ånden i alle de 248 (cirka) regler vi havde før. Så tak, pandemi.

 

Farvel til restriktionerne betød også, at vi i dette skoleår har kunnet lave undervisning, ”som vi plejer”. Og så alligevel ikke helt, for vi lærte faktisk også en masse nyt under nedlukningerne og de efterfølgende restriktioner med strikse inddelinger af eleverne. Vi lærte at finde smuthullerne, så bureaukrati ikke spændte ben for indlevelse og læringslyst. Vi blev mindet om, at vores undervisningsmetode kan noget helt unikt, uanset om det foregår online eller live. Og vi fik i den grad bevist, at forpligtende fællesskab er fundamentet for efterskole, men at de fællesskaber findes i alle afskygninger og i alle regnbuens farver. Og på det helt lavpraktiske plan, så er der også flere nye forløb, som så dagens lys online under nedlukningerne, og som nu lever i bedste velgående i en live-version. Tak for det, pandemi.

 

Om end vi hælder mest til det positive livssyn her på stedet, så er der et par ting, som jeg ikke vil takke for. Og det er bl.a. prisen på byggematerialer. Av for den. Selvfølgelig kan det ses i den daglige drift, at det er lige lidt dyrere at få repareret de småting, der dukker op, men når man bygger for små 2 millioner, så bliver det pludselig meget tydeligt, at alting er blevet dyrere. Det gælder for øvrigt også energipriserne, men det er vist ikke kun covids skyld?

 

Elever

 • Startede med fuldt elevhold i august 2021 og har i dette skoleår haft det største frafald nogensinde. Andre efterskoler melder om samme tendens.
 • Søgningen til næste skoleår er så stor, at vi allerede i september havde tilmeldte nok til at kunne fylde skolen OG have venteliste. Det har vi ikke prøvet før.
 • Vi har indført optagelsessamtaler, så vi er sikre på, at vi får de rigtige elever af de rigtige årsager.
 • Vi har indført en ”social klausul” gældende fra næste skoleår, så vi reserverer 5 pladser, der først kan besættes efter vinterferien. På den måde får elever fra knap så ressourcestærke familier også muligheden for en plads, så optaget ikke udelukkende bliver efter først-til-mølle-princip.

Personale

 • Opnormering i år: TAP: En ekstra skolemor på deltid.
 • Opnormering fra næste skoleår: Lærer10
 • Opnormering fra næste skoleår: Klan4 slået sammen med PR-funktionen

Fremtidsudsigter

 • Alle pladser optaget til skoleåret 2022-23.
 • Der er allerede fyldt godt op til 23-24.

 

Tak

 • Til verdens bedste medarbejdere, der i den grad har handlekraft, eventyrlyst, rummelighed og evnen til indlevelse.

Tak for fleksibilitet under Mies sygemelding. Det giver virkelig følelsen af at løfte i flok, når I én efter én stikker hovedet ind og tilbyder jeres uforbeholdne støtte og hjælp.

 • Til bestyrelsen for godt samarbejde og opbakning. Hvor er der mange fantastiske projekter undervejs.
 • Til skolekredsen og de mange frivillige på og omkring Østerskov. Jeres indsats og bidrag er uvurderligt, og selvom det kan smutte i en travl hverdag, så skal I vide, at vi er enormt taknemmelige, fordi I igen og igen vælger Østerskov til.

 

Referat af Generalforsamling 24-04-2022

Østerskov Efterskole

 

Referat

Ordinær generalforsamling i skolekredsen

Søndag den 24. april 2022 kl. 13.00-16.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

Generalforsamlingen er indvarslet rettidigt og er derved lovlig.

Dagsorden

 • Valg af dirigent:
  Valget faldt på Vitus Benzon, Ingen protester.

 • Bestyrelsens beretning v/ Daniel Bliss.

Overordnede punkter:

Der har været fokus på at holde indsatserne i forhold til ressourcerne til stede.

Tak for omstillingsparatheden i personalegruppen, både i forhold til corona og anden sygdom.

Skolekreds og frivillighedsprojektet, v. Frederikke. Arbejdet er sat i gang på baggrund af undersøgelsen. Vi har masser af engagerede frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i og omkring skolen.

De fysiske rammer: Udekøkken, bålhytten, nyt værksted, ny lærerforberedelse. Lidt forsinkelse i processen, mest pga. corona.

Vi er populære i forskningsøjemed og ombejlet af div. medier.

Campus Østerskov Højskole. Et indbliks- og uddannelsessted, som vokser frem på grund af den store interesse for skolen og lærings- og undervisningssystemet.

Der blev efterspurgt mere info om Højskolen, - Vibe forklarer kort om ideen og hovedtankerne.

 • Forstanderens beretning

“Farvel og tak - pandemi”

Spørgsmål til beretningen: 0

Forstanderens beretning findes på hjemmesiden under Skolekredsen.

 • Godkendelse af det reviderede regnskab: Regnskabet er godkendt.

 • Indkomne forslag

Forslag om vedtægtsændring (Daniel Ganshorn Bliss):
Nuværende ordlyd:
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
Ændringsforslag:
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Forstanderen foretager alle øvrige ansættelser og afskedigelser i samråd med den øvrige ledelse og efter de procedurer, der er opridset i Medarbejderhåndbogen.
Planlagte og vedvarende opnormeringer fremgår af budgettet og godkendes af bestyrelsen. Midlertidige opnormeringer, der er indenfor det godkendte budgets rammer, besluttes af ledelsen, og forretningsudvalget orienteres hurtigst muligt.

Stemmeberettigede: 16

Stemmer, for: 16

Stemmer, imod: 0
Vedtægtsændringen er vedtaget og skal gennem 2. afstemning på ekstraordinær GF.

 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.
  Kontingentet er uændret.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Daniel Ganshorn Bliss og Peter Dyring-Olsen på valg for en 2-årig periode, og modtager begge to genvalg. Mette Schønning Lybæch ønsker ikke genvalg, og der skal derfor vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Derudover skal der vælges to suppleanter. Laura Gerlev Hansen ønsker ikke genvalg. Søren Hammer modtager genvalg.

De fem bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg er: Jakob Bavnshøj, Kjartan Annesen, Lars Walmar, Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost) og forældrerepræsentant samt suppleant, som vælges af forældrekredsen på første skoledag 13. august.


Opstillede kandidater til bestyrelsesmedlemspost:

Nicklas Hakmann, via link.

Daniel Bliss

Peter Dyring Olsen

Alle de opstillede er valgt for en 2-årig periode.

Opstillede suppleant-kandidater:

 1. suppleant: Søren Hammer
 2. suppleant: Torben Kudsk-Glavind

Alle de opstillede kandidater er valgt.

 • Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

Revisoren er genvalgt.

 • Eventuelt

Der er ingen indkomne forslag.

Konstituering:

Efter GF mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig med Daniel Bliss som formand og Jakob Bavnshøj som næstformand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af Bestyrelsesmøde 03-03-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

03-03-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

 

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Lars, Dorte, Mette S, Kjartan, Peter, Morten(online), Elevrådet (Ask og Benjamin)

 

Afbud: Mie, Mette T, Laura, Jakob, Søren

 

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow

 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen

 

3. Skolens status

Mie er fortsat fuldtidssygemeldt. Konstitueringsaftaler kører videre, indtil Mie er tilbage på fuld tid.

Elevtal: 79.

Største frafald nogensinde, hvilket er i sync med resten af efterskoleverdenen.

Optag 23/24: Vi laver en 5 plads-buffer for at sikre optag for de elever, der har svært ved at nå at tilmelde sig, inden de meget aktive ressourcestærke familier får tilmeldt sig.

Headspace åbner i Hobro, og deres psykolog kommer her på skolen d. 14/3 og fortæller om deres virke. Gratis ”drop-in” snak med voksne.

Lidt Corona i denne uge med 4-5 elever og 1 lærer.

Ansættelse af Lærer10: Supermange gode ansøgere. Workshop med 11. 5 blev udvalgt til samtale, og efter samtalerne er feltet indsnævret til 3. VE giver endelig udmelding på mandag.

Efterskolernes Årsmøde i weekenden. 9 deltagere fra ØE.

Udendørs fitnessbane er på tegnebrættet.

Årsregnskabet er afleveret til revisoren, men endnu ikke afsluttet. Forventet underskud på 200tdk som følge af en række bevidste investeringer. Det revisorgodkendte regnskab bliver fremlagt på Generalforsamlingen.

 

4. Elevrådets punkt

Arrangerer et rollespil for alle elever. Der er et samarbejde med Klejtrup Musikefterskole, som skal tilbydes deltagelse i spillet. Uge 11/12.

Frekvensen af elevrådsmøder er sat op for at gøre aktiviteterne mere tydelige og nå mere.

 

5. Forberedelse af GF

Vi gennemgår de ting, der skal koordineres inden indkaldelsen ryger ud. Generalforsamlingen løber af stablen d. 24/4 kl. 13.00-16.00.

 

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.
  I gang. Der kommer en update om projektets status til Generalforsamlingen.
 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
  Intet nyt - kører videre i kommunalt regi.
 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Det står pt. stille. Daniel spørger om der er et ønske om en lasercutter. Det bliver et JA TAK!
 • Daniel er tovholder.
  Parasol undervejs. Værkstedet er taget i brug, og de sidste maskiner er leveret og installeret. Udekøkkenet bliver færdigt i løbet af april.
 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

Affaldssortering undervejs (vi venter på kommunen)

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

Elizabeth Angerer afslutter snart. Vi har indflydelse på outputtets form. 

Lisa Gjedde søger fortsat fondsmidler, men er i gang med indledende undersøgelser.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
 • Brobygning for Klanelever
  Tovholder: Mette S, Vibe, Dorte
  Endnu ikke sat i gang. Møde om form og indhold i løbet af marts-april.
 • Østerskov Højskole

Tovholdere: Mie, Vibe, Kaare

Vibe og Kaare holder møde med den kommunale repræsentant d. 10/3 Torben Ladefoged.

 

7. Eventuelt.

Daniel:
Sorgpolitik skal laves af skolen af skolens personale. Morten og Daniel vil gerne komme med et udkast til politikken, som kan tages med i arbejdet hos AMR og TR.

Lars:
Måske er Mariager Skole interesseret i et samarbejde i fremtiden.

 

8. Næste møde

12. maj.

 

9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

 

10. Lukket punkt

Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 27-01-2022

Dagsorden bestyrelsesmøde

27-01-2022 Klokken 17.00 - 20.00 fysisk samt online på Teams.
17.00 - 19.00: Ordinært bestyrelsesmøde
19.00 - 20.00: Nytårskur  

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Lars, Dorte (online), Jakob, Søren, Mette S, Elevrådet

Afbud: Mie, Peter, Kjartan, Morten

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow) INTET NYT

 

2. Opfølgning fra punkter fra sidste møde

Ingen

 

3. Skolens status

Vibe orienterer:

Mies status: Vi taler min. 2 uger inden nærmere afklaring.

Corona har spændt voldsomt ben for personalet i 14 dage, og lægger pres på administrationen specifikt og på organisationen som helhed. Nu er turen så småt kommet til eleverne.

Elevsituationen: Rimeligt status quo. 83 elever. Der er elevtilgang og -afgang og det går rimeligt op.

Elevtallet for næste år: 92 + 10 på venteliste (plus 4 konfirmerede på Klan-ventelisten)

Student Pulse tages snart i brug til at måle elevernes trivsel.

MUS: Afviklet (minus lidt pga. sygdom). Generel stor jobtilfredshed og arbejdsglæde. Alle over 8 (Skala 1-10)

Stillingsopslag på Lærer10 er sat i spil i dag. Workshop og ansættelse færdiggøres inden Forløbsbørs 18/3

 

4. Elevrådets punkt

Elevrådsvalg i morgen. Der er ikke voldsom trængsel på kandidatlisten.

 

5. frivilligprojektet (Frederikke)

Frederikke orienterer om arbejdet med frivillighedskulturen på ØE. Der er lavet bl.a. et 5-strenget værdisæt: Et frivillig-kodex:

Åbensindet, Transparent, Ansvarsfuld, Motiveret, Vejvisende.

Typer i frivilligorganisationen:

Hjælpere, Repræsentanter, Crew, Kernefrivillig. Der er forskellige privilegier og forpligtelser forbundet med hver enkelt type. 

Der er mange opgaver i pipelinen, både administrationsmæssige, kreative og udviklende for organisationen.

Daniel: ”Lad os opfordre Skolekredsen til at tilmelde sig de frivilliges Facebookside - dér er der masser information, som kunne være gavnlig, og som er efterspurgt.”

Det er eftertragtet at være kernefrivillig og der er venteliste til dén del også. 

 

6. Gammel Elevforeningen - ststus, samarbejde og udvikling

ØE GE har besluttet at sige ”Ja” til at indgå i samarbejde med ØE-frivilligorganisationen. Der kommer mere kontrol med GE’s struktur og kommunikation. Der er tale om en redefinering og genopbygning af GE. Vi starter i 2022 med flere events i løbet af året.

 

7. Budget for byggeprojektet (Daniel)

Der er optalt i sidste uge, og vi er pt 350.000 under budgetrammen. Nogle af de penge er allerede brugt på forbedringer, ændringer osv. og der er ca. 180.000 kr. tilbage.  

 

8. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På standby en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen. Mariagerfjord Kommune er i gang med implementeringsfasen ift. GC-udvikling. Samarbejde med Mariager Skole forventes fremover.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.

 • Daniel er tovholder. Rundvisning i de nye lokaler både ude og inde.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

Lizzy er i huset. Gjedde-projektet  søger stadig midler. 

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Brobygning for Klanelever
  Tovholder: Mette S + Vibe + Dorte

 • Østerskov Højskole
  Tovholdere: Mie, Vibe, Kaare

9. Eventuelt

Orkerne Kommer: Har fået lov til at komme igen i uge 30 2022, da det ikke var muligt at finde anden lokation i år. Fra 2023 er Orkerne et andet sted.  

 

10. Næste møde

Torsdag 3. marts -er i kalenderen.

 

11. Punkter til kommende bestyrelsesmøde

3. marts: Planlægning af Generalforsamling.

 

12. Lukket punkt

Intet

Referat af Bestyrelsesmøde 09-12-2021

Dagsorden bestyrelsesmøde

9-12-2021 Klokken 17.00 - 18.30 online på Teams. Efterfølgende julefrokost aflyst.

 

Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Mette T, Laura, Lars, Jakob, Mette S, Peter

 

Afbud: Søren, Kjartan, Morten, Vitus, Dorte, Elevrådet

 

Referent: Vibe
Ordstyrer: Mie

 

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen

 

3. Skolens status

Lidt nedgang i elevtallet siden sidste møde. Nogle er stoppet selv, andre er stoppet på vores initiativ. Der er dog også kommet flere nye ind, så det samlede elevtal ligger stadig indenfor budgettets rammer. Andre efterskoler melder om samme tendens. De oplever også mange elever, der har det svært med skole efter to årgange med coronanedlukninger.
Vi har afholdt de sidste optagelsessamtaler til næste skoleår, og vi er nu fyldt op til 92 elever og har venteliste til næste skoleår.
Første uge efter nytår bliver onlineundervisning. Vores seje lærere kører et online Western-forløb. Efter planen åbner vi for eleverne igen lørdag den 8/1.
Vi har indhentet tilbud fra IT-udbydere, og vi fik et markant billigere tilbud på en mere tidssvarende løsning. Vi er bundet hos nuværende udbyder frem til december 2022, og derefter overgår vi til ny udbyder.

 

4. Elevrådets punkt

Ingen punkter

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022

Gennemgang af nøgletal. Vi opnormerer med 0,8 årsværk blandt underviserne og 0,5 årsværk i Klanen. Det bringer os op på det driftsniveau, vi ønsker, og som vi mener er passende fremover. Vi har stadig god likviditet efter årets store byggeprojekt, og dermed er der ikke behov for en høj overskudsgrad de kommende år.
Budgettet er godkendt.

 

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang  - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
  Intet nyt.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Aftale med Spilforsyningen og Faraos Cigarer er i støbeskeen. Der er fondssøgning undervejs til et lydsystem til klasselokalerne, som kan reducere støj og tilbyde sanseskærmning til de elever, der har behovet.

 • Byggeprojektet. Daniel er tovholder.
  Vi er efterhånden ved vejs ende. De sidste maskiner skal på plads i værkstedet, og udekøkkenet er pt på standby pga. sne og frost.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Intet nyt.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  Intet nyt

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
  Tovholder: Mette S + Vibe
  Oplæg til projekt: Hvordan hjælper vi Klaneleverne til en god oplevelse med brobygning? Lige nu bliver det fravalgt af mange, fordi det er uoverskueligt, og fordi opgaven ender hos forældrene, der ikke er klædt på til at finde egnede brobygningsmuligheder. Opfølgning og yderligere konkretisering af projektet efter nytår.

7. Eventuelt.

Forslag om nyt projekt:
Østerskov Højskole. Tilføjes projektlisten.

 

8. Næste møde

27. januar - Frederikke kommer og fortæller om hvor langt vi er med frivillighedsprojektet + Andreas Fjord, formand i Gl. Elevforening, kommer for at snakke samarbejde og udvikling. Er lagt i kalenderen. Nytårskur?

 

9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

 

10. Lukket punkt

Intet

 

 

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde 27-10-2021

Referat bestyrelsesmøde

27-10-2021 Klokken 17.00 - 19 fysisk i Personalestuen på skolen eller online på Teams

 

Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Vitus, Mette T, Lars, Dorte, Jakob, Mette S, Kjartan, Peter, Morten, Elevrådet

 

Afbud: Laura, Søren

 

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

 

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Ingen

 

3. Skolens status
Studietur er vel overstået. Turen gik til et slot udenfor Amsterdam, hvor vi spillede rollespil, og så havde vi et par dage i Amsterdam. Tiden op til var meget stresset, fordi der var en enorm mængde fejl og mangler fra rejsebureauets side. Der var en håndfuld elever, der (af forskellige årsager) endte med ikke at tage med. De fleste af fejlene fra rejsebureauets side kunne vi heldigvis selv løse på stedet, og det endte med at være en rigtig god tur.
Der er nogle tunge elevsager, der er ved at blive afviklet pt, så det trækker en del ressourcer blandt både personale og ledelse. Der er samlet stoppet 5 elever siden sidste bestyrelsesmøde, og der er kommet 1 ny til. Vi får stadig henvendelser fra elever, der vil starte op nu, så vi regner med, at pladserne stille og roligt bliver fyldt op igen.
Vi kører pt optagelsessamtaler for fuld skrue, og vi forventer at have fyldt alle pladserne inden jul.
Efterskolernes Dag gik godt. Vi havde besøg af 113 familier (i omegnen af 300 mennesker). Det er cirka 3 gange så mange, som vi plejer.
Bålhytten er færdig. Det nye værksted er næsten færdigt, og vi glæder os til at tage det i brug.

 

4. Elevrådets punkt
Daniel og Mie har haft møde med elevrådet og introduceret dem til bestyrelsens arbejde og elevrådets rolle i det.

 

5. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
  Lars fortæller om Mariager Skoles initiativ omkring GCere. Der er stort politisk fokus på emnet pt. Mariager Skole vil gerne samarbejde med ØE -i første omgang komme på besøg og diskutere muligheder.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Der er flere ting undervejs, men intet konkret nyt pt.

 • Daniel er tovholder. Rundvisning i de nye lokaler både ude og inde.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Intet nyt.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  Intet nyt.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
  Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Dorte + Vibe


6. Eventuelt
Bifrost har generalforsamling om tre uger. Daniel deltager fra ØE, og der er plads til tre mere her fra.
Der er et skriv på vej fra Bifrost om, hvad Bifrost kan byde ind med til Øes elever. I første omgang går det til ledelsen, så de kan vurdere, hvad huset kan bære at tage ind.

 

7. Næste møde
16. december - Frederikke kommer og fortæller om hvor langt vi er med frivillighedsprojektet - og juleafslutning. Er lagt i kalenderen.
Næste mødes dagsorden bliver: Skolens status, elevrådets punkt og Frederikkes oplæg.

 

8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Se ovenfor

 

9. Lukket punkt
Intet

 

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde 30/09 - 2021

30. september 2021

Referat af Bestyrelsesmøde


22-09-2021 Klokken 17.00 - 19.00 på Teams


Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Lars, Dorte

Afbud: Jakob, Søren, Mette S, Kjartan, Peter, Morten, Elevrådet

Referent: Vibe

Ordstyrer: Vitus

1. Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow.)

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Ingen.

3. Skolens status
Nuværende elevtal er 92. Der har været lidt udskiftning i starten af året (6 ud, 5 nye ind). Året er kommet godt i gang på personalefronten, blandt andet med en nyansat i køkkenet. Vi er ved at lægge sidste hånd på studietursplanlægning. Turen går til Amsterdam-området i år. Der er kommet gang i events og inspirationsture igen, så der bliver en del ud-af-huset-aktiviteter i efteråret.
Efterskolernes Dag på søndag.
Vi er begyndt at afholde optagelsessamtaler med alle potentielle elever, så vi bedre kan sikre, at eleverne lander det rigtige sted i fht eventuelle støttebehov.
Opgaven varetages af hele det pædagogiske personale. Belastningen er størst her i starten af skoleåret, og det er en ny rutine, der skal indarbejdes i huset.
Vi har modtaget en klage fra et forældrepar, der ikke mener, at de er godt nok informeret om vores værelsestyper og skolens holdning til elevernes intime adfærd. Vi får opdateret hjemmesiden, så det fremgår tydeligere.

4. Forslag om stop for eksternt udlån af skolen - vedtaget.
Der har på Østerskov i mange år været tradition for at støtte op om rollespilsmiljøet ved uden beregning at stille faciliteter til rådighed for rollespilsforeninger og tilsvarende samarbejdsrelationer. Grundet flere faktorer, som blev fremlagt på mødet og fremsendt som bilag, indstiller Skolens ledelse til bestyrelsen, at vi ophæver disse aftaler og fremadrettet stopper med eksterne udlån af skolen samt opmagasinering af andres lagre.
Ledelsen ønsker dog at fortsætte med mulighed for ansatte at låne skolen - og i de tilfælde sker udlån mod at den ansatte har ansvaret for standen skolen leveres tilbage i.
Bestyrelsen indstiller til at vedtage, at den beslutning ligger hos ledelsen. Der var ikke nok fremmødte bestyrelsesmedlemmer til, at vi var beslutningsdygtige, men forslaget blev vedtaget skriftligt via afstemning på Viggo efterfølgende.

5. Forslag om opnormering af antal ansatte - vedtaget.
Ledelsen foreslår at der opslås en fast 100% stilling med 50 % til pædagogisk klanarbejde og 50% til Pr, markedsføring og events med tiltrædelse 01.08.22.
Samt at: Der opslås en fast 42% stilling som skolemorassistent med tiltrædelse hurtigst muligt. Dette er sammenlagt en opnomering af stillinger i huset på 92 %, men reelt er der tale om timer, der tidligere har været i huset og som i de hårde år blev nedjusteret. Med fuld elevbelægning nu - og forventning om at det fortsætter sådan de kommende år - er der behov for atter at opjustere. Budget for årene 2022-2024 hvor stillingerne er indregnet blev fremlagt på mødet og udsendt som bilag, og der påregnes overskud for alle årene.
Der var ikke nok fremmødte bestyrelsesmedlemmer til, at vi var beslutningsdygtige, men forslaget blev vedtaget skriftligt via afstemning på Viggo efterfølgende.

6. Elevrådets punkt
- Udgår denne gang, da Elevrådet KUN lige er blevet valgt, og vi skal holde et indledende møde med dem først.


7. Status på projekter
• Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
• Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
Vi har fået tildelt en kontaktperson i Gifted Children. Det giver forhåbentlig et tættere samarbejde på sigt. Mariager Skole er fortsat interesseret i et samarbejde.
Kommunen har planer om lave et samlet skoletilbud for højintelligente børn i Mariagerfjord Kommune på Mariager Skole.
• Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
Aftale undervejs med Spilforsyningen i Aalborg om rabat ved større indkøb.
• Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Gennemgang af budget for byggeriet. Byggeprojektet
holder indtil videre budgettet på ca. 2 mio. kroner, men vi forventer, at der kommer nogle mindre ekstra udgifter oveni, som egentlig skulle være betalt over driften i de kommende år, men som det ikke giver mening at udskyde, når håndværkerne alligevel er i gang med at bryde ned og bygge op.
• Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
Intet nyt.
• Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
Elizabeth Angerer er i huset på første observationsrunde. Hun kommer tilbage to gange mere i løbet af skoleåret. Lisa Gjedde søger fortsat fonde til det store projekt, men starter så småt op med egne midler.
• Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
• Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

8. Eventuelt.
Henvendelse fra læreruddannelsen i Århus om to ugers praktikker for internationale studerende. VE har været i kontakt med koordinatoren, og vi er blevet enige om, at der skal findes en anden form på det end den, der er foreslået, hvis det skal give mening i forhold til skolens rytme og måde at undervise på.

9. Næste møde
27. oktober. Er lagt i kalenderen.

10. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Frederikke med en præsentation af status på arbejdet med frivillige og skolekreds.

11. Lukket punkt
Intet.

Referat af Bestyrelsesmøde 03-06-2021

Referat bestyrelsesmøde

03-06-2021 Klokken 19.00 - 21.00 på Teams

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Søren,
Mette S, Lars, Kjartan, Elevrådet

Afbud: Sanne, Morten, Peter

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 

 1. Formalia

  Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

  • Intet

 3. Skolens status

  Der er lidt ’sidst-på-året-afmatning’ at spore blandt både elever og personale. Blandt eleverne ses det blandt andet som en ’glemsomhed’ omkring skolens regler. Vi har valgt at sige farvel til en lille håndfuld elever indenfor den sidste måneds tid af forskellige årsager.
  Hele elevflokken og alt det personale, der havde lyst, var i Djurs Sommerland 2/6. Turen var delvist finansieret af overskuddet fra elevkiosken.
  Mundtlige eksaminer starter i næste uge.
  Sommerakademiet er nu udsolgt. Afvikles i uge 26.
  Vi har afholdt Ny Elevdag på Discord. Derudover er der besøgsdag søndag for de familier, der endnu ikke har været fysisk på skolen.
  Elevtallet til næste skoleår svinger hele tiden lidt op og ned midt i 80erne. Vi forventer at fylde de sidste pladser inden skolestart.
  Mie og to elever er inviteret til at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det er et tema om nonbinæres rettigheder og behov. Eleverne bliver interviewet på hovedscenen, og Mie deltager efterfølgende i en paneldebat. Begge dele bliver sendt på tv -nærmere info følger om kanal og tidspunkt. En af vores elever er på forsiden af seneste nummer af Magasinet Efterskolerne som en del af et tema om kønsneutrale værelser.

 4. Godkendelse af årsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 5. Godkendelse af indholdsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 6. Fastsættelse af opholdsbetaling samt pris for
  Østerskov Akademiet for de kommende tre år

  Diskussion om opholdsbetaling: Hvor vil vi gerne ligge prismæssigt i forhold til andre efterskoler? Prisen skal stå mål med driftsudgifterne. Ønske om fortsat at ligge i midten (pt ligger vi lige omkring den gennemsnitlige ugepris) og at være gennemsigtige, så der ikke bliver tilføjet ”skjulte” udgifter, som fx skyhøjt indmeldelsesgebyr eller ekstra egenbetaling til studietur. Ønske om at vi skal være en efterskole for alle, så vigtigt, at vores pris ikke afholder nogen. Se også Eventuelt nedenfor.
  Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,25% pr. år vedtaget.
  Diskussion om pris for Akademi: Hvis Akademiet skal kunne godkendes som et kort kursus og udløse statstilskud, er der en minimumspris, som vi skal opkræve. Derfor er det også nødvendigt, at prisen fremadrettet følger den prisudvikling, så vi fortsat kan modtage tilskud for den uge. Billigt i forhold til mange andre feriecamps, og det vil vi gerne bibeholde, da Akademiet i høj grad er en rekrutteringsplatform. Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,86% vedtaget.

 7. Elevrådets punkt

  Eleverne har fået 3000 kr til at skabe øget trivsel. Elevrådet har fremlagt det for den samlede elevflok, og der kører pt en afstemning om, hvad pengene kan bruges til.

 8. Opsamling fra Fordybelsesdagen

  Dialog om samarbejdet med Bifrost.
  Proces om visioner for skolens fysiske rammer. Processen bliver gentaget for skolens personale.

 9. Status på projekter

  • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
  • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til
  gruppen. Projekt undervejs i Mariagerfjord Kommune for denne gruppe af elever. Mulighed for samarbejde/profilering den vej.
  • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob. Intet nyt
  • Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Vi er så småt ved at have det sidste på plads. Der er flere af delbudgetterne, der har flyttet sig, men i forskellige retning, så det samlede budget holder. Daniel undersøger mulighed for mere grej, hvis der bliver penge til overs.
  • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere. Intet nyt
  • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel Intet nyt
  • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie. Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
  • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light) Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

 10. Eventuelt.

  Regeringens hjælpepakke til efterskolerne indeholder blandt andet delvis refusion af opholdsbetaling for de uger, vi var nedlukket. Vi er så heldige, at rigtig mange forældre
  vælger at donere beløbet til skolen i stedet for at få pengene refunderet. Pt. drejer sig om mere end 50.000 kr. De penge putter vi i en øremærket Corona-fond, så mindre
  bemidlede familier kan få en økonomisk håndsrækning til et år på Østerskov.
  Kjartan: Open call for ansøgninger til et par projektpuljer gennem regionen.
  ummk.dk/laere-at-vaere-projekter/#kulturkanten.dk/sund_med_kultur_puljen-til-mindre-projekter/

 11. Næste møde

  Der bliver lavet en doodle med mødedatoer i august - december.
  Husk, at forældrerepræsentanten vælges på 1. skoledag i august.

 12. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet

 13. Lukket punkt

  Intet

Referat af Generalforsamling 11-04 - 2021

Ordinær Generalforsamling 2021

Søndag den 11. april 2021. Mødet foregår online på mødeplatformen Zoom.

 

Referent: Vibe Esdahl-Scou

 

Referat

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen peger på Vitus Benzon. Vedtaget.

 2. Bestyrelsens beretning
  Beretningen vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

 3. Forstanderens beretning
  Beretningen findes digitalt på følgende link:
  Forstanderens beretning

 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  Ingen indvendinger. Regnskabet godkendes.

 5. Ingen indkomne forslag
  Tilføjes som svar på indkommet spørgsmål: Gennemgang af det kommende byggeprojekt. Præsentation vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

  Uddybende spørgsmål: Er eleverne inddraget i projektet? Svar: Ja, der har været høring af både elever og personale, og begge grupper har været med til at brainstorme og drømme stort. Derefter er drømmene kogt ned til en realistisk plan, der tilgodeser flest mulige ønsker.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent for medlem af skolekredsen er pt 50 kr pr. år, og der er ikke stillet forslag om ændring. Beslutning: Kontingent fastholdes.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Lars Walmar, Laura Gerlev Hansen og Jakob Bavnshøj på valg for en 2-årig periode.
  Lars Walmar og Jakob Bavnshøj modtager genvalg. Nuværende suppleant Kjartan Annesen stiller op til den vakante bestyrelsespost.
  Derudover skal der vælges to suppleanter. Søren Hammer genopstiller til den ene suppleantpost og nuværende bestyrelsesmedlem Laura Gerlev Hansen stiller op til den anden.
  Da der er det samme antal opstillede, som der er ledige poster, kan valget bekræftes uden afstemning: Lars Walmar, Jakob Bavnshøj og Kjartan Annesen vælges alle til 2-årige poster.

  Laura Gerlev Hansen vælges til 1. suppleant, og Søren Hammer vælges til 2. suppleant.

 8. Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
  Beslutning: Revisor genvælges.

 9. Eventuelt

 10. Den nye bestyrelse konstituerer sig og aftaler første mødedato (lukket punkt kun med adgang for den nyvalgte bestyrelse)
  Bestyrelsen konstituerer sig med Daniel Bliss som formand og Jakob Bavnshøj som næstformand.

Bestyrelsens beretning 11-04-2021

Bestyrelsens beretning - Generalforsamling 2021

Kære alle sammen


Herunder følger bestyrelsens beretning for denne bestyrelsesperiode.

Det har igen været et specielt år for denne bestyrelse. Værd at notere er selvfølgelig, at vi
pga. den forsinkede generalforsamling, som blev afholdt i august, har haft et meget kortere
bestyrelsesår end normalt.

Kendetegnet for denne bestyrelse har været det friske blod med et stærkt gåpåmod og nye
ideer til store og spændende projekter.
Desværre har COVID-19 krisen igen og igen vist sit grumme ansigt. Og selvom fanen er
blevet holdt højt og alle har gået på med stort engagement, så er det desværre også sådan,
at vi ikke har kunne komme helt i mål med de visioner, som blev tænkt, og projekter som blev
belyst på sidste generalforsamling.

Vi har ikke nået at se på og optimere vores grønne profil og sætte et større fokus på
Østerskovs bæredygtighed. Men vi har haft tiden til i stedet for at planlægge og danne et
billede af, hvad vi gerne vil. Men vi har allerede nu sat en god grundsten. Vi har skiftet vores
elselskab, så vi får al vores strøm fra vedvarende energi. Samtidig har vi en dialog i gang
med DR om at medvirke i deres næste sæson af “Giv os naturen tilbage”, hvor vi vil danne
vild natur på Østerskov. Og vi har fået stillet jord til rådighed, så vi kan lave “jord til bord”
koncepter, hvis vi kan få det praktiske aspekt til at gå op.
Vi har også igennem nyansættelse af en kok i vores køkken skabt en ny mulighed for at
bringe bæredygtighed ind i vores køkken.

På sidste generalforsamling blev der også lagt stor vægt på, hvordan vi som bestyrelse
kunne skabe mere opmærksomhed omkring skolekredsen og sikre en større tilslutning til
vores frivilligkultur. Takket være vores frivilligkoordinator Frederikke Høyer blev der udformet
en stor frivillig rapport. Vi har derfor haft en række overvejelser om, hvordan vi kan bruge
vores storblomstrende frivilligkultur til at øge opmærksomheden og inddragelse af
skolekredsen.

Vi har derfor besluttet at sammenkoble disse initiativer til et samlet projekt, som vi ser meget
frem til. Igennem en ny koordineret indsats vil vi i 2021 kortlægge og koordinere alle de
frivillige grupperinger, SAGA, Gammel-elev grupper, skolekreds og mange flere i en ny
struktur. En samlet indsats hvor vi gøder og dyrker både vores store gruppe af frivillige og
vores skolekreds. Dette projekt forventer vi igangsat nu og forventer, at vi kan se frem til en
ny og fed fremtid for alle genrer af vores frivillige.

Så vi ligger ikke stille. Og vi kæmper igennem med det vi har kunnet.

Vi har også igennem dette skoleår arbejdet på følgende andre projekter;

Et projekt i forbindelse med organisationen “Gifted Children”. En indsats for de af vores
elever, som ligger i det højeste niveau.
En dokumentarfilm om skolen på vores præmisser, hvor det ikke er, hvad populærkulturen
dikterer er interessant, men hvor vi viser, hvad vi kan, og hvad vi er seje til.
Et nyt og stort forskningsprojekt hvor vi igennem en længere process med Aarhus
Universitet vil dokumentere og forske i, hvad det er vi gør, og hvorfor det virker. Med andre
ord et forskningsprojekt, som viser, hvor episke Østerskov Efterskole er.


Men igen vil jeg understrege, at vores vigtigste hensyn altid er og altid har været eleverne
og personalet. Så vores tilgang til projekter og nye tiltag har været med fokus på ikke at
kaste huset ud i store omvæltninger i en tid, hvor der i forvejen er store omvæltninger og
usikkerheder. Og derfor har nogle projekter simpelthen måtte sættes på pause.
Og jeg er sikker på at skolekredsen deler vores synspunkt på denne prioritering.


Et stort projekt vi endelig gennemfører er vores udsatte byggeprojekt. D.1 juli går vi endeligt i
gang med at ombygge et nyt stort workshop-lokale med udekøkken. Samtidig vil vi renovere
og sammenlægge lærerforberedelsen.
Workshop lokalet bliver et ikon inden for engineering, projektorienteret arbejde og med stort
fokus på skolens kreative sjæle. Rummet vil indeholde syværksted, male- og latexstationer,
værktøj og maskiner til træ- og metalarbejde og 3D-printere. Samtidig vil rummet være et
flexrum og skal også skal være hjemsted for skolens nye VR-udstyr.
Med et nyt udekøkken vil vores baghave, sammen med SAGA-byen, blive et fedt, inspirerende og inddragende udendørs undervisningslokale.
Den nye lærerforberedelse vil bringe skolen på linje med gældende krav og regler for
lærernes arbejdspladser. Vi glæder os meget og ser frem til at projektet står endeligt færdigt i august.


Vi har de sejeste elever. Elever som på trods af nedlukninger, online-undervisning og
skiftende rammer står ved og imødekommer hver en udfordring med den ukuelige lyst, som
vi elsker Østerskov for. Tak fordi I er med til at give hinanden og os lysten og livsglæden i en
ellers træls tid.
Bag vores elever står vores episke personale. I de seneste 12 måneder har alle grupper af
personalet løftet en umulig opgave og hver eneste dag vendt den til muligheder.
Muligheder for eleverne og muligheder for dem selv og skolen. Jeg kan ikke overdrive den
enorme indsats, som hele vores personale gør hver dag, og det er hele personalet, lærere,
klan, TAP og ledelsen.
Tusind tak for jeres indsats i de sidste 12 måneder. Derfor besluttede bestyrelsen, med
ledelsens fulde opbakning, for første gang siden skolens grundlæggelse at udbetale et
ekstra løn-vederlag til alle ansatte. Det er en lille tak for et stort arbejde. Samtidig vil vi se på
Østerskovs lønpolitik, og se hvordan vi mindsker skellet mellem lønforholdene på vores skole
og de forhold, som gælder i den kommunale skole-verden.


Østerskov Efterskole er en unik skole og et enestående didaktisk vidunder.
Her er plads, rummelighed og engagement. Et sted hvor ikke kun vores elever kan vokse og
udvikle sig, men hele organisationen tager del i det mesterværk Østerskov er.
Det har været et hårdt år. Men vi er tilbage, og vi er stærkt tilbage!

Referat af Bestyrelsesmøde 30-03-2021

Dagsorden bestyrelsesmøde

30-03-2021 Klokken 17.00 - 20.00

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Peter, Laura, Morten, Søren, Mette S, Lars, Sanne, Elevrådet

Afbud: Kjartan

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

1.  Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)


2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

 • Lønvision - diskussion
  Ikke klar endnu. Tilgår.
 • Frivillighed - oplæg fra ledelsen med efterfølgende diskussion
  Frederikke fortsætter som koordinator med nye opgaver. Kommende opgaver: Afdække hvilke grupper af frivillige, der allerede eksisterer på og omkring Østerskov. Komme med oplæg til en klassificering af frivillige: hvem kan/må/vil hvad? Plan for kommunikation med frivillige. Skabe paraplyorganisation.
 • Hvordan sikrer vi mere kontakt mellem bestyrelsen og elevgruppen + medarbejderne?
  Udskydes til punkt 4, da elevrådet også gerne vil være involveret i diskussionen.
 • PR og markedsføring
  Nyt skilt til facaden, pavillioner til uddannelsesmesser, roll up bannere, visitkort, kortsæt med valgfagene, plakater undervejs. Der er mange forslag til nyt merchandise -Mie laver opsamling og sender til afstemning efter påske. Derefter kigger vi på hvilke af de 10 højest rangerede, der er muligt økonomisk.Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

3. Skolens status

Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

Elevtallet til næste år ser stadig godt ud. Vi har stadig en halv snes pladser, og nu hvor rundvisningerne er startet igen, forventer vi at få pladserne fyldt hurtigt.

Vitus har været med til at designe et escaperoom med naturfagligt indhold i Grenå. Det står forhåbentlig klar til brug i august.

Årets forløbsbørs er afviklet, så næste skoleår er planlagt. Nu mangler vi bare at skemalægge.

Vi er i gang med at runde året af. Forberedelserne til afslutningsscenariet er i gang, prøve- og censorplaner er lavet.

4. Elevrådets punkt

Idéer til, hvordan bestyrelsen kan lære eleverne bedre at kende:
Invitere bestyrelse og ledelse ind som undervisere.
Bonus-elevrådsmøder, hvor bestyrelsen er inviteret med fælles Discord-server. (eller et rum til bestyrelsen på skolens server)
Natløb med deltagelse af bestyrelsen.
Deltagelse i afslutningsscenariet eller introuge.

5. Planlægning af GF - opsamling

Mie har været på onlinekursus i online generalforsamlinger på Zoom. Indkaldelser og endelig dagsorden er udsendt.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.
  Tages op til bestyrelsesarrangement. Daniel og Jakob laver oplæg.
  Aftale om facebookgruppe for Skolekredsen. Det bliver sat i værk, når vi har haft møde med frivilligkoordinator om, hvordan vi organiserer de mange interessegrupper på og omkring skolen under én paraply.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen (fx gennem et superhelte/filosofi-valgfag).
  Forløb om superhelte/filosofi er parat til afvikling, når vi igen må tage gæsteundervisere ind. Vi har inviteret en dygtig filosof til at være gæsteunderviser.
  Lars går videre med et nyt projekt indenfor samme boldgade.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Vi er ved at søge midler til en udendørs forhindringsbane og er i dialog med en TV-station om at lave et Vild med Vilje projekt sammen med Bonderøven. Vi krydser fingre og afventer spændt.
  Underside på hjemmesiden, hvor gavegivere kan få navn og logo på i en kort periode. Er allerede sat i værk.
  Bålhytte er bestilt. Vi håber på at få den sat op inden sommerferien.
  Næste projekt er en sansehave.

 • Daniel er tovholder
  Vi gennemfører byggeprojektet i sommerferien 2021 med opstart omkring 1. juli. Fase 1 er lærerforberedelse + workshop og udekøkken. Finansiering er sikret, og vi fik en bedre aftale end forventet. Vi forøger realkreditlånet i bygningerne og har en selvfinansiering på ca. 600.000 kr.
  Lærerforberedelsen er forhåbentlig færdig inden opstart efter sommerferien. Workshoplokalet er klar midt i september.
  Renovering af Klankontoret er i gang.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Affaldssortering: Der går noget tid, før kommunen er gearet til det. Det skal være på plads inden udgangen af 2022.
  Vi spiser mere fisk og flere vegetarretter. Oksekød højst én gang om ugen.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  VE er i løbende dialog med Lisa Gjedde. Hun er i dialog med flere forskellige fonde om finansiering. Lisa og Daniel er i dialog om, hvilke fonde der er relevante. Vi forventer, at projektet kan starte i efteråret 2021.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
 1. Eventuelt.

  Intet.

 2. Næste møde

  Nytårskur hos Lars i Giftskabet i Hadsund flyttes til engang, hvor forsamlingsforbuddet er hævet igen.  Vi satser på en dato i april/maj. Vi kigger på en konkret dato, når vi er på den anden side af påske.
  Fagligt indhold: Skolekredsen + bygninger. Jakob og Daniel står for det. Laura bliver også inviteret med i udvalget.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet
 1. Lukket punkt

  Intet.

Byggeprojekt præsentation