BLIV ELEV

Du kan her tilmelde dig som elev på Østerskov Efterskole og blive en del af et helt unikt fællesskab.

Forside Billede

DU KAN TILMELDE DIG VED AT FØLGE DISSE FIRE TRIN

 1. Udfyld nedenstående, så vi har alle jeres stamoplysninger. Det er vigtigt at I udfylder det hele.
 2. Skolen bekræfter modtagelsen og indkalder til informationsdage.
 3. Man kan deltage i et af informationsdagene hvor man kan se skolen og høre om vores undervisningsmetode mm.
 4. Når skolen har modtaget en underskrevet kontrakt og indmeldelsesgebyret er indbetalt, er der sikret plads på den ønskede årgang. Vær opmærksom på, at der er særlig procedure for elever der har behov for støtte. Kontrakt og indmeldelsesgebyr kan afleveres i forbindelse med samtalen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Optagelsesprocedure

1. Udfyld tilmeldingen, så vi har alle jeres stamoplysninger. Det er vigtigt at I udfylder det hele.

 

2. Skolen bekræfter modtagelsen og indkalder til informationsdage.

 

3. Man kan deltage i en af informationsdagene, hvor man kan se skolen og hører om vores undervisningsmetode mm.

 

4. Når skolen har modtaget en underskrevet kontrakt og indmeldelsesgebyret er indbetalt, er der sikret plads på den ønskede årgang. Vær opmærksom på, at der er særlig procedure for elever, der har behov for støtte. Kontrakt og indmeldelsesgebyr kan afleveres i forbindelse med samtalen.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør kr. 1.500,-

 

Hvis indmeldelsesgebyr ikke indbetales rettidigt, anses tilmeldingen som bortfaldet. Betalingen skal, medmindre andet aftales, være skolen i hænde senest 14 dage efter underskrivelse af kontrakt.

 

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

 

Beløbet indsættes på konto i Vendsyssel sparekasse
Reg. 9070 konto 0000379778 eller
MobilePay 28894 med teksten ”indm_elevens navn”.

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Det er muligt at søge nedsættelse af egenbetalingen til et efterskoleophold.
Læs mere om, hvordan prisen regnes ud, og hvordan du kan søge særlig støtte ved at følge dette link til efterskolernes hjemmeside.


Her kan du læse om forskellige støtteordninger, legater og andre former for tilskudstyper.

Opholdsbetaling

Der tages forbehold for finanslovændringer


I vil ca. 2 måneder før skolestart modtage en betalingsopgørelse med indbetalingsoplysninger, som I bedes bruge til hver betaling.

 

Vejledende elevbetaling udgør kr. 2.510,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2021/22, hvilket i alt bliver kr. 105.420,-. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetaling. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte. 

Se i øvrigt prisberegneren på Efterskoleforeningens hjemmeside.

 

Østerskov Efterskoles Bestyrelse fastlægger hvert tredje år en prisudviklings-strategi for deltagerbetalingen for såvel et års ophold som for korte kurser. Du kan se strategien for perioden startende med 2022/23 her:

Der tages forbehold for justeringer; strategien er kun vejledende; ikke bindende.

 

Misligholdelse af skolekontrakt samt bortvisning

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden korrekt varsel, hvis eleven overtræder skolens regler eller landes love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.

 

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.

 

Ved uvarslet afbrydelse eller bortvisning betales en afbrydelsesgebyr på 3.000,- kr.

Framelding

Efterskoleopholdet kan afbrydes/opsiges af forældre/værge skriftligt med 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

 

Såfremt eleven udebliver ved kursusstart bortfalder elevpladsen.

Fritagelse

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier. Hvis en elev ekstraordinært aftales fri, opkræver skolen den tabte elevstøtte og statsligt taxametertakst fra forældrene.

Erstatning for skader

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom, bortset fra hændelig uheld. Såfremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven.

Andre forhold

 • Eleven forventes at medbringe en bærbar computer, der kan gå på trådløst internet.
 • Der kan i forbindelse med undervisningen, studieture, ekskursioner eller fritidsaktiviteter ske kørsel i privat bil eller foregå badning uden livredderopsyn.
 • Det er ikke tilladt elever at ryge eller indtage alkohol, mens de er under skolens ansvar.

 

Med henvisning til lov nr. 429 af 31/07-2000 om behandling af personlige oplysninger (Dataloven) beder vi om følgende: Vi beder jer give tilladelse (med underskrift af skolekontrakt) til at elevernes data registreres:

 • I elevkartotek, undervisningen og på skolens hjemmeside med navn.
 • At bruge billeder/fotos fra årets gang med elever, at bruge billeder /fotos i forbindelse med arrangementer på skolen, på skolens hjemmeside, Facebook, Instagram og YouTube.
 • At vi videregiver elevens data til UU – centre, kommune og andre relevante myndigheder.
 • At Efterskolen og skolens metoder er ofte emne for undersøgelser fra forskellig side og interesse fra pressen. Hjemmet er indforstået med at eleven indgår i disse sammenhænge.

SLUTTELIGT

Der er flere skoler der efterhånden bruger rollespil både som fritidsaktivitet og i undervisningen. Hvis Østerskov ikke lige er den skole du søger, vil vi anbefale et kig på vores søsterskole Epos.