Vedtægter

 

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Østerskov

  • Vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2006.
  • Godkendt af Undervisningsministeriet d. 8. juni 2006.
  • Vedtægter lagt på hjemmeside 9. marts 2010 (i forbindelse med lancering af ny hjemmeside)
  • Vedtægter sidst revideret på generalforsamling 8. april 2017.

§ 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Stk. 1. Østerskov Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Østerskov Efterskole er oprettet 9. april 2004 og har hjemsted på Kirketoften 4, 9500 Hobro. Skolen indledte sin undervisning 14. august 2006.

Stk. 3. Ejendommens matrikelnummer er Hobro byjord 60av.

Stk. 4. Østerskov Efterskoles formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag og nærmere formål:

Det er værdifuldt, at vi kan og vil lege. Når vi kombinerer leg og læring, styrker vi Østerskov Efterskoles grundlæggende værdier.

Handlekraft
At tage initiativ og forstå, hvad der skal til for at skabe noget for hinanden og for sig selv.

Rummelighed
At sætte pris på vores forskellighed, så alle får plads til at udfolde sig.

Eventyrlyst
At turde følge en vej fra det velkendte til det udfordrende og finde nye oplevelser sammen.

Med disse værdier bliver hver enkelt bedre til at være sig selv og til at opnå det, de gerne vil.

§ 1. Stk. 6. Skolens motto:

Skolens motto er “Scientia per ludum” (viden gennem leg).

§ 2. SKOLEKREDS

Stk. 1. Alle myndige personer kan være medlemmer af skolekredsen. Medlemskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Af medlemmerne opkræves kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Medlemmerne og skolens medarbejdere har ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens årsregnskab udsendes til kredsens medlemmer senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles.

§ 3. SKOLENS DRIFT

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen består af de fremmødte medlemmer af skolekredsen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel skriftligt til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forstanderens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter
Valg af revisor
Meddelelser.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden bestående alene af de punkter, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk.. 1.

Stk. 7. Såfremt mindst tre medlemmer kræver det, stemmes der ved skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Bestyrelsen består af seks stemmeberettigede medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer, og ét stemmeberettiget medlem udpeget af  Bifrost – Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn og Unge.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år af gangen, med valg af tre medlemmer i hhv. lige og ulige kalenderår. Udtræder et bestyrelsesmedlem, der er valgt for to år, til eller før en generalforsamling midt i sin valgperiode, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for det resterende år af dette bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanter vælges for et år af gangen. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, sidder indtil førstkommende generalforsamling. Skal der på en generalforsamling vælges mere end tre bestyrelsesmedlemmer, vælges således tre medlemmer for to år og de yderligere medlemmer for et år. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5. Medarbejderne har ret til at udpege to repræsentanter, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter den ordinære generalforsamling og vælger her formand og næstformand samt fordeler øvrige ønskede funktioner.

§ 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for de relevante myndigheder, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter relevante myndigheder om institutionens nedlæggelse.

§ 7. BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger dokumenteres i en beslutningsprotokol, som opbevares på skolen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Godkendelse af beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog, at mindst to tredjedele af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for beslutningen. Såfremt alle syv bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettiget i spørgsmålet, kræver en godkendelse af sager af denne karakter altså minimum fem stemmer for – uanset fremmødet.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over én måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af skolens ansatte.

Stk. 5. Forstanderen er ligesom skolens øvrige medarbejdere omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. ØSTERSKOV EFTERSKOLES SAMARBEJDSUDVALG

Stk. 1. Østerskov Efterskoles samarbejdsudvalg skal sikre dialog og samarbejde mellem skolens ansatte.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget består af skolens ansatte personaleledere samt udvalgets medarbejdervalgte repræsentanter.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget ledes af skolens forstander og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. TEGNINGSRET

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal, jf. §7, stk. 4., af bestyrelsesmedlemmernes underskrifter, herunder formandens underskrift

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri er undergivet relevante myndigheders til enhver tid gældende regelsæt for frie kostskolers vedtægter.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. NEDLÆGGELSE

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle skolekredsens medlemmer stemmer for. Opnås dette flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af relevant myndighed.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med relevante myndigheders godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2017

Bestyrelsen

  • Morten Lahrmann
  • Anders Riis
  • Eva Helene Antonsen
  • Malik Hyltoft
  • Søren Parbæk
  • Kåre Kjær