Vedtægter

 

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Østerskov

 • Vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2006.
 • Godkendt af Undervisningsministeriet d. 8. juni 2006.
 • Vedtægter lagt på hjemmeside 9. marts 2010 (i forbindelse med lancering af ny hjemmeside)
 • Vedtægter sidst revideret på generalforsamling 14. maj 2019.

§ 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Stk. 1. Østerskov Efterskole (herefter ØE) er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2 Østerskov Efterskole er oprettet 9. april 2004 og har hjemsted på Kirketoften 4, 9500 Hobro. Skolen åbnet for elever 14/8 2006.

Stk. 3. Ejendommens matrikelnummer er Hobro byjord 60av.

Stk. 4. ØE’s formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag og nærmere formål:

Det er værdifuldt, at vi kan lege

På Østerskov Efterskole finder vi, at leg:

 • fremmer læringsprocesser for alle børn
 • styrker unges identitetsproces og evne til selvforståelse
 • understøtter regelforståelse, evnen til at danne relationer og kreativ tænkning til gavn for arbejds- og voksenlivet,
 • har væsentlig betydning for forholdet mellem børn og voksne.

Derfor er det Østerskov Efterskoles formål at sikre, at eleverne kan:

 • forstå og benytte de mange regler, man kan være omgivet af både i spil og virkelighed
 • få ejerskab og tage ansvar og medansvar for deres omgivelser
 • bruge deres fantasi i trygge rammer
 • få et fornuftigt forhold til egen sundhed, og
 • få en god skoleoplevelse
 • Skolens motto er “Scientia per ludum” (viden gennem leg).

§ 2. SKOLEKREDS

Stk. 1. Alle myndige personer kan være medlemmer af skolekredsen.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Medlemmerne og skolens medarbejdere har ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudge tter, byggeregnskaber og oplysninger for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens årsregnskab udsendes til kredsens medlemmer senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles.

§ 3. SKOLENS DRIFT

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes

af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel skriftligt til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmerog op til 2 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog§ 13, stk.. 1.

Stk. 7. 3 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Bestyrelsen består af otte stemmeberettigede medlemmer. Der vælges seks medlemmer på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Ét stemmeberettiget medlem udpeges af Bifrost – Landsforeningen for Kreativ Udvikling af Børn og Unge. Ét stemmeberettiget medlem udpeges ved et møde indkaldt i august måned hvert år af og blandt forældrene eller andre vigtige pårørende til skolens elever.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, med valg af 3 medlemmer i hhv. lige og ulige kalenderår. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen sidder indtil førstkommende generalforsamling. Første år vælges 3 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf lovens§ 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf stk. 1 og§ 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5. Medarbejderne har ret til at udpege to repræsentanter, en fra det pædagogiske og en fra det teknisk-administrative personale, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 7. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

§ 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen.

Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder

eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over l måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse aflæreme.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: Skolens budget, markedsføring, pædagogisk årsplan, kursusplan og tilrettelæggelse af vagtplaner.

Stk. 4. Medarbejderrådet udarbejder indstilling til bestyrelsen om årets kursusudbud.

§ 10. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. TEGNINGSRET

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. NEDLÆGGELSE

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås dette flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 

Vedtaget på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet den 23. april 2006. Ændret på ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2013 samt ekstraordinær generalforsamling 14. maj 2019

 

Bestyrelsen

 • Tanja Miller
 • Anders Riis
 • Lars Walmar
 • Jakob Bavnshøj
 • Laura Gerlev Hansen
 • Uffe Jensen
 • Morten Pedersen