Tilmelding

Regler og vilkår

Regler og vilkår

Optagelsesprocedure

1) Udfyld tilmeldingen, så vi har alle jeres stamoplysninger. Det er vigtigt at I udfylder det hele. I skal være velkommen til at kontakte kontoret, hvis I har spørgsmål.

2) Skolen bekræfter modtagelsen og indkalder til informationsdage. Sammen med bekræftelsen modtager man et oplysningsark, kontrakt samt regler og vilkår. Oplysningsark returneres til skolen inden den afklarende samtale.

3) Man kan deltage i et af informationsdagene hvor man kan se skolen og høre om vores undervisningsmetode mm.

4) Når skolen har modtaget en underskrevet kontrakt og indmeldelsesgebyret er indbetalt, er der sikret plads på den ønskede årgang. Vær opmærksom på, at der er særlig procedure for elever der har behov for støtte. Kontrakt og indmeldelsesgebyr kan afleveres i forbindelse med samtalen.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør kr. 1.500,-

Såfremt indmeldelsesgebyr ikke indbetales rettidigt, anses tilmeldingen som bortfaldet. Betalingen skal, medmindre andet aftales, være skolen i hænde senest 14 dage efter underskrivelse af kontrakt.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Beløbet indsættes på konto i Sparekassen Vendsyssel på reg. 9070 konto 0000379778 med tydelig angivelse af elevnavn og betalingens art. 

Opholdsbetaling

I vil ca. 2 måneder før skolestart modtage en betalingsopgørelse indbetalinsoplysninger, som I bedes bruge til hver betaling.

Elevbetaling udgør kr. 2.050,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2016/2017, hvilket i alt bliver kr. 86.100,-. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetaling. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte. Egenbetalingen foregår i ti rater med første rate til betaling den 1. juli (inden skolestart) og sidste rate er den 1. april.

Se i øvrigt prisberegneren på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Misligholdelse af skolekontrakt samt bortvisning

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden korrekt varsel, hvis eleven overtræder skolens regler eller landes love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet.  

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.

Ved uvarslet afbrydelse eller bortvisning betales en afbrydelsesgebyr på 3.000,- kr.

Framelding

Efterskoleopholdet kan afbrydes/opsiges af forældre/værge skriftligt med 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

Såfremt eleven udebliver ved kursusstart bortfalder elevpladsen.

Fritagelse

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier. Hvis en elev ekstraordinært aftales fri, opkræver skolen den tabte elevstøtte og statsligt taxametertakst fra forældrene.

Andre forhold

  • Eleven forventes at medbringe en bærbar computer der kan gå på trådløst internet.
  • Skolen forbeholder sig ret til at bruge billeder af eleverne til skolens egne formål (fx på hjemmesiden) – det er forældrenes eget ansvar at eleven ikke optræder på billeder og i nyhedsdækning, hvis dette ikke ønskes.
  • Der kan i forbindelse med undervisningen, studieture, ekskursioner eller fritidsaktiviteter ske kørsel i privat bil eller foregå badning uden livredderopsyn.
  • Det er ikke tilladt elever at ryge.
  • Vi forbeholder os ret til at udlevere kontaktadresseliste til skolens elever og deres familier.
  • Efterskolen og skolens metoder er ofte emne for undersøgelser fra forskellig side og interesse fra pressen. Hjemmet er indforstået med at eleven indgår i disse sammenhænge.

Der er flere skoler der efterhånden bruger rollespil både som fritidsaktivitet og i undervisningen. Hvis Østerskov ikke lige er den skole du søger, vil vi anbefale et kig på vores søsterskole Epos.

Gå til tilmelding her