Generalforsamling 7. april 2019

Søndag den 7. april holdt vi generalforsamling på Østerskov Efterskole. Vi havde et stort fremmøde og en masse konstruktiv dialog. Tak til alle jer, som deltog til generalforsamlingen, og stor tak til den nye bestyrelse! Vi glæder os meget til at arbejde sammen med jer i den kommende tid.
I kan læse hvordan generalforsamlingen forløb i referatet herunder.

Østerskov Efterskole

Søndag den 7. april 2019 kl. 13.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

43 fremmødte, heraf 33 antal stemmeberettigede. 29 stemmeberettigede til personvalg.

Referat

1) Valg af dirigent

–        Vitus Hundebøll Benzon

Stemmetællere: Frederikke Høyer, Jonas Glad, Maya Hindsberg

Valg af referent

–        Jeppe Steensen

2) Bestyrelsens beretning

–        Malik Hyltoft redegøre for skoleåret 2018/2019

Der redegøres for skolens generelt gode økonomiske og trivselorienterede situation.

3) Forstanderens beretning

–        Vibe referere skolens faglige årsforløb, samt centrale begivenheder internt i organisationen. Derudover udtrykkes der tilfredshed med den interne håndtering af forløbet omkring manglende og siden ny forstander.

–        Mie giver udtryk for stor tilfredshed med hendes velkomst i organisationen, og fremhæver både elever, ansatte og bestyrelse. Derudover fremlægges der forskellige fremtidige projekter og indsatsområder. Herunder styrkelse af samarbejdet med gamle elever, samt en række initiativer til at styrke trivslen for vores LBQT+ elever.

Der bliver herefter redegjort for centrale økonomiske investeringer.

4) Godkendelse af det reviderede regnskab

Der er ikke kommet indsigelser og regnskabet godkendes med 30 stemmer.

5) Indkomne forslag:

a. Forslag til vedtægtsændring. Se bilag.

Ingen forslag til ændringer i forslaget. Forslaget er enstemmigt vedtaget.

6) Gennemgang af bestyrelsens arbejdsmetode.

Malik Hyltoft redegøre for bestyrelsens arbejdsmetoder, herunder dens projektportefølje.

Der udtrykkes et ønske om en større kommunikation fra bestyrelsens side.

Malik giver udtryk for at bestyrelsens fortsatte arbejde bliver gjort så åbent som muligt og altså ikke for ”lukkede døre”.

Der forsikres fra ledelsens side om at der er taget initiativer til at imødekomme de fremmødtes bekymringer.

7) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.

–        Der kommenteres på indmeldingsperioden, og om den eventuelt kan ændres.

–        Der stilles spørgsmål vedrørende elevrådsmedlemmer over 18.

Kontingentet er fortsat sat til 50 kr. pr. år med 31 stemmer

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Monica Hjort Traxl, Søren Parbaek og Torben Sander Kusk-Glavind på valg. De modtager alle tre genvalg.  Ida Maria Thylstrup og Malik Hyltoft ønsker at fratræde ved generalforsamlingen. Der er således tre pladser på valg for en to-årig periode og to pladser for en et-årig periode.

Der er 11 opstillede kandidater.

Bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:

1: Jakob Bavnshøj

2: Laura Hansen

3: Tanja Miller

Bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode:

1: Uffe Jensen

2: Lars Walmar

Suppleanter:

1: Daniel Bliss

2: Torben Glavind

9) Valg af revisor

Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

Genvalget er enstemmigt vedtaget

10)  Meddelelser

–        Jeppe Steensen træder tilbage som medarbejderrepræsentant. Vitus Hundebøll Benzon er valgt.

–        Cecilie træder tilbage som Bifrostrepræsentant.

–        Elevrådet takker for deltagelse

–        Bestyrelsen mødes efterfølgende og lægger plan for konstituering. Information følger.

–        Der opfordres til at revidere kommunikationen til skolekredsen.