Dagsorden bestyrelsesmøde 13. juni 2019

Østerskov Efterskole, Kirketoften 4, Hobro, kl. 16.30-20:00; Spisning med eleverne fra 18.00-18.30.

Tilstede: Mette, Mie, Vitus, Vibe, Tanja, Jakob, Anders, Daniel, Lars, Laura, Torben samt elevrådet: Philip, Jeppe J.
Afbud: Uffe, Morten

Referent: Vibe
Mødeleder: Vitus

Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)
_______________________________________________
Opfølgning på punkter fra sidste møde (Mie)
• Renoveringsprojekter på skolen. Prisoverslag på renovering af ledelseskontor, samt præsentation af plan for større renovering i 2020.
Tilbud på at vælte væg til nyt ledelseskontor: 65.000 kr.+ moms. Det kan laves i sommerferien, så det er klar til indflytning efter sommerferien. Vedtaget. Vi takker ja til tilbuddet.
Forslag om dekoration af indgangsparti. Forslaget er udsendt sammen med dagsordenen. Diskussion af design og udformning. Mie taler med reklamebureauet igen og beder dem lave et nyt forslag baseret på de nye input. Diskussionen udvides til at omfatte et nyt indgangsparti med reception. Det tilføjes som fase 4 i det større projekt.
Forslag om at få en vejr-grif. Vi får lavet én.
Ønske om flere forskellige udbygninger og ombygninger. Forslagene er udsendt sammen med indkaldelse og dagsorden. Udsendte forslag består af 3 faser. Daniel fremlægger. Fase 1: Krea-workshop område, fase 2: Lærerforberedelse, fase 3: Mødelokale/personalestue. Forslagene handler om at få skolen løftet op til en rimelig standard. Næste skridt bliver at høre personale og elever i fht brugsbehov og ønsker om prioritering. Iværksættes hurtigst muligt. Daniel går videre med at konkretisere projektet og tilføje fase 4, herunder at prissætte. Jakob tilknyttes som rådgiver.
• Gennemgang af tilrettet forretningsorden (vedhæftet)
Enighed om alle foreslåede rettelser.
Appendix A6: Poltik vedr. Alkohol- og euforiserende stoffer -Mie laver et udkast til en ny formulering og tager den med til næste møde.
• Om bestyrelsesarbejde. Oplæg fra Uffe og Jakob om bestyrelsesarbejde, samt referat af bestyrelseskursus fra Daniel og Laura. Slides fra kursus vedhæftet.
Der ligger materiale fra Efterskoleforeningen, som Jakob anbefaler, at alle læser.
Forslag om at lave et ryste-sammen arrangement for bestyrelsen, der både har arbejde og social hygge indeholdt. Mie laver en doodle, så vi snarest muligt kan finde en dato. Vi håber på en dag i august/september/oktober/november.
• Uddelegering af arbejdsopgaver internt i bestyrelsen: Kommunikations ansvarlig over for pressen, So-Me ansvarlig o.a.
Laura melder sig som So-Me ansvarlig. EH prikker til Laura, når der kommer beskeder henvendt til bestyrelsen.
Tanja er kommunikationsansvarlig i fht pressen. Anders melder sig som sparringspartner.
• Merchandise til personale og bestyrelse?
Forslag om T-shirts med tryk, hvor der står Bestyrelse. Mie sætter det i gang.
Daniel har muligvis adgang til billige tryksager. Han undersøger, om det kan lade sig gøre.
_______________________________________________________
Skolens status (Mie)
• Skolens status. Hvordan går det. Elevtal og optag. Væsentligt nyt siden sidst.
Eksamensperioden er indtil videre gået godt. Elevtallet til næste år er pt 80 elever. Vi skal gerne starte på 85 for at budgettet hænger sammen. Der er gang i en massiv PR-indsats for at få hentet de sidste elever.

Projekter – debat om nye projekter samt fordeling af tovholdere
• Evaluering af værdigrundlag. Ny proces for værdigrundlaget – pt. i gang på skolen, vender tilbage til bestyrelsen efter sommerferien. Tovholder: Tanja
• Didaktisk fyrtårn. Den ligger i pause indtil august; vender tilbage. Tovholder: Vibe
• Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. Mere information. Hvordan vi gør skolekredsen større og mere stabil. Flere arrangementer for skolekredsen. Tovholder: Torben og Laura
• Code of Conduct: Afgående elevers opførsel i miljøet. Internt beredskab/plan. Aftale medarbejderne imellem i forhold til elever. Tovholder: Jakob
• Gifted Children: Hvem er de, hvordan tiltrækker vi dem, hvad skal vi tilbyde dem? Tovholder: Lars
Oplæg om GC’er. Idé til filosofi linjefag/valgfag for GC’er. Se bl.a. edx.org.
• Fonde og sponsorater: Målrettet arbejde på at få midler fra finde og sponsorater. Tovholder: Daniel
• Bæredygtighed på Østerskov: Hvordan gør vi Østerskov Efterskole mere bæredygtig? Tovholder: Daniel, Mette og Vitus

Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Ændring af forretningsordenens ordlyd godkendes (Mie)
Indhold af bestyrelsesweekend (Tanja)
Gennemgang af bestyrelseskursus (Daniel og Laura)

_____________________________________________________________
Eventuelt
_____________________________________________________________

Næste Møde
Mandag den 12/8-19 kl. 16:30 – 20:30
___________________________________________________

Lukket Punkt
• Intet