Referat bestyrelsesmøde 12. august 2019

Østerskov Efterskole, Kirketoften 4, Hobro, kl. 16.30-20:00; Spisning med eleverne fra 18.00-18.30.
Tilstede: Mette, Mie, Vitus, Vibe, Jakob, Anders, Daniel, Lars, Laura, Torben, Morten, Sanne

Afbud: Elevrådet – ikke på plads endnu, Tanja, Uffe

 

Referent: Vibe

Mødeleder: Vitus

Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

·        Uffe udtræder af bestyrelsen, da han har fået job på Grønland. Daniel er valgt som 1. suppleant, og han indtræder som bestyrelsesmedlem pr. d.d.

·        Morten er ny repræsentant for Bifrost. Velkommen til

____________________­­­­________________________
Opfølgning på punkter fra sidste møde (Mie)
·        Ændring af forretningsordenens ordlyd – Mie præsenterer forslag
Udsat til næste møde.

·        Indhold af bestyrelsesweekend (Anders)
Tanja og Anders har lavet et forslag til program, der indeholder evaluering af værdigrundlag, rekruttering og en diskussion af planer for fremtiden, bl.a. i fht ombygninger og nybygninger. Anders og Tanja laver oplæg for de tre punkter. VB laver oplæg om, hvordan vi laver undervisningsforløb på ØE.
Vi afholder bestyrelsesweekend lørdag den 14/9 – søndag 15/9.

·        Gennemgang af bestyrelseskursus (Daniel og Laura)
Blev også gennemgået på sidste møde (se referat).

·        Orientering om valg af forældrebestyrelsesmedlem (sker til Første Skoledag d. 10. august)
Sanne er valgt som forældrerepræsentant. Velkommen til J

_______________________________________________________

Skolens status (Mie)
·        Skolens status. Hvordan går det. Elevtal og optag. Væsentligt nyt siden sidst.
Der er pt 83 elever indskrevet –der er faldet én fra siden skolestart. Der er to undervejs, der gerne vil starte –de kommer til rundvisning og samtale fredag.
Ny medarbejder i Klanen, Mira, er startet pr. 1/8.
Det nye ledelseskontor er færdigt, og vi er flyttet ind.

Projekter – debat om nye projekter samt fordeling af tovholdere
·        Evaluering af værdigrundlag. Ny proces for værdigrundlaget – pt. i gang på skolen, vender tilbage til bestyrelsen efter sommerferien. Tovholder: Tanja
Vibe fremlægger resultaterne fra personalets evaluering af værdigrundlaget samt arbejdet med at præcisere Østerskovs identitet. Sammenfatningerne ligger som Powerpoints på Viggo i rummet Pædagogiske Dage.

Vi landede på identiteten:
Østerskov Efterskole
-Spil, Nørderier og Indlevelse.

Der er også en ny grafisk identitet undervejs. Vi udfaser våbenskjold-logoet og benytter fremover kun Alicorn som logo. Hjemmeside, flyers, bannere, visitkort etc bliver opdateret –forhåbentlig i det kommende år.

·        Didaktisk fyrtårn. Tovholder: Vibe
Snak om, hvorvidt ”fyrtårn” er det rigtige ord for det, vi gør. Det er svært for personalet at se sig selv i det, fordi det føles mere som et ”laboratorium”.

·        Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. Mere information. Hvordan vi gør skolekredsen større og mere stabil. Flere arrangementer for skolekredsen. Tovholder: Torben og Laura
Hvor får vi fat i medlemmer til skolekredsen?
Forældre (skal fanges på Ny Elevdag og ved ankomst)
Tidligere elever (fanges på ØsterCon + jubilæer)
Lokale kræfter (Åben Hus + aktiviteter i nærområdet)
Vi skal i gang med at gøre noget for skolekredsen –som minimum sørge for at få sendt nyhedsbreve ud. Forslag om to årlige arrangementer for skolekredsen (fx et foredrag og en aften med intro til nørderier).
Mie, Torben og Laura + en medarbejder laver en plan.
·        Code of Conduct: Afgående elevers opførsel i miljøet. Internt beredskab/plan. Aftale medarbejderne imellem i forhold til elever. Tovholder: Jakob
Intet nyt.

·        Gifted Children: Hvem er de, hvordan tiltrækker vi dem, hvad skal vi tilbyde dem? Tovholder: Lars.
Christopher Robichaud har skrevet flere bøger, der kombinerer filosofi og nørderier. Han arbejder med pædagogisk innovation. Lars er i gang med at få skabt kontakt til ham og gøre ham interesseret i Østerskov.
Alle, der har links og litteraturhenvisninger til forskning om os, må meget gerne sende det til Lars.
Morten tager kontakt til en bekendt, der er professor i filosofi og undersøger, om han kan skaffe os en introduktion.

·        Fonde og sponsorater: Målrettet arbejde på at få midler fra finde og sponsorater. Tovholder: Daniel
Daniel har skaffet penge til et program, der kan tegne kort.
Er i gang med at undersøge, om vi også kan få lavet billige tryksager gennem TechCollege.
Næste skridt bliver en lærer- og elevhøring i fht prioritering af ombygninger. Vi tager den med på bestyrelsesweekenden den 14/9.
Daniel, Mie og Jakob laver en strategi for, hvordan høringerne skal foregå, så bestyrelsen kan tage stilling til det. De går også i gang med at indhente tilbud på projekterne.
Morten vil gerne hjælpe med ansøgninger.
Forslag om at skabe to ekstra grupperum ved at lave vindfang i begge ender af centergangen. Der er opbakning til forslaget. Daniel er tovholder på at indhente tilbud på det.
·        Bæredygtighed på Østerskov: Hvordan gør vi Østerskov Efterskole mere bæredygtig? Tovholder: Daniel, Mette og Vitus
Intet nyt. Projektet fortsætter, når den nye elevflok er landet. Mette laver plakater med de 17 Verdensmål. Mette og Vitus tager en snak med eleverne om bæredygtighed.

Punkter til kommende bestyrelsesmøder
_____________________________________________________________

Eventuelt
Kønsneutrale værelser: Det er undervejs –vi opretter dem efter efterårsferien, hvor der bliver lavet værelsesrokade. Der kommer rundspørge til forældrene inden ferien, så de kan give tilsagn (eller sige nej). Vi tager en dialog med forældrene på Forældredagen den 21/9.

_____________________________________________________________

 

Næste Møde

Bestyrelsesweekend den 14/9
Ordinært møde: Tirsdag den 1/10.