Referat fra Generalforsamling

Undervisning Rollespil Og Spil (23)

Referat af ordinær generalforsamling i skolekredsen Søndag den 6. september 2020

Referent: Vibe Esdahl-Schou

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Vitus Benzon.

2. Bestyrelsens beretning; Gennemgang af bestyrelsens projekter gennem året:

 • Fokus på at (gen)skabe tillid mellem ledelse, bestyrelse, medarbejdere og elever.
 • Udbrede kendskab til stedets pædagogik samt styrke skolens identitet og vision.
 • Udvide skolekredsen.
 • Code of conduct.
 • Gifted Children -hvordan stimulerer vi deres læringslyst?
 • Fundraising og byggeprojekter.
 • Bæredygtighed på ØE -affaldssortering og vegetarmad, mere økologi.Skolens identitet og værdigrundlag.
 • Udbredelse af kendskab til skolen i nærområdet.
 • Forberedelse af lærebog om ØEs didaktik, der henvender sig til læreruddannelsen.
 • Tak til ledelse, medarbejdere og elever for godt samarbejde.Ingen indvendinger eller spørgsmål til beretningen.

3. Forstanderens beretning; året, der gik:

 • Personale og elever
 • Studietur
 • Østerskov Akademiet
 • Fladlandssagaen
 • Kønsneutrale værelser
 • Hverdagen med coronaretningslinjer
 • Arbejdet med vision og identitet
 • Ny visuel identitet
 • Nyt valgfagssystem.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

 • Gennemgået. Regnskabet er allerede godkendt, da der var givet dispensation til, at bestyrelsen kunne godkende regnskab uden en generalforsamling pga corona.

5. Indkomne forslag: Redegørelse for Østerskovs nye visuelle design; hvad lægger skolen i den symbolik deres nye logo har og hvad betyder det for Østerskovs fremadrettede udvikling?  

 • Er gennemgået under Forstanderens beretning.
 • Uddybende spørgsmål vedr. bekymring for, om logoet signalerer for meget Esport, når det står alene. Bekymringen er modtaget og noteret.

6. Fastsættelse af kontingent:

 • Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring. Kontingentet fastholdes.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter:

 • Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter. Af bestyrelsens nuværende medlemmer var Anders Riis, Lars Walmer og Daniel Ganshorn Bliss på valg for en 2årig periode. Anders Riis modtog ikke genvalg, Daniel Ganshorn Bliss og Lars Walmer modtog genvalg. Tanja Miller ønskede ikke genvalg, og der skulle derfor vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for en etårig periode. Derudover skulle der vælges to suppleanter. Der var ingen genopstillede til suppleantposterne. De fire bestyrelsesmedlemmer der ikke var på valg er: Jakob Bavnshøj, Laura Gerlev Hansen, Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost) og Sanne Nielsen, nyvalgt forældrerepræsentant for skoleåret 2020/21.
 • Stemmeudvalg: Torben, Jakob og Signe
 • Valgt for en 2-årig periode:- Daniel Bliss- Peter Dyring-Olsen- Mette Schønning
 • Valgt for en 1-årig periode:- Lars Walmar
 • Suppleanter:-  1. suppleant: Søren Hammer- 2. suppleant: Kjartan Annesen
 • Formand: Daniel Bliss
 • Næstformand: Jakob Bavnshøj

8. Valg af revisor:

 • Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

9. Eventuelt: Skolekredsen: Hvordan får vi flere medlemmer i skolekredsen?

 • Input: Det er besværligt at blive meldt ind. Forslag om at flytte indmeldelse til forsiden af hjemmesiden. Forslag om at automatisere betaling, så den kører af sig selv hvert år. Hvad vil vi med skolekredsen?Ønsker en aktiv skolekreds, der er på og omkring skolen hele året.Forslag om en facebookgruppe for skolekredsen som kan være en slags opslagstavle.
Events (1)