Referat af Generalforsamling 

Frame 7

Ordinær Generalforsamling 2021

Søndag den 11. april 2021. Mødet foregår online på mødeplatformen Zoom.

 

Referent: Vibe Esdahl-Scou

 

Referat

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen peger på Vitus Benzon. Vedtaget.

 2. Bestyrelsens beretning
  Beretningen vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

 3. Forstanderens beretning
  Beretningen findes digitalt på følgende link:
  Youtube link

 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  Ingen indvendinger. Regnskabet godkendes.

 5. Ingen indkomne forslag
  Tilføjes som svar på indkommet spørgsmål: Gennemgang af det kommende byggeprojekt. Præsentation vedhæftes referatet og er tilgængelig på Østerskovs hjemmeside: Skolekredsen - Østerskov Efterskole (osterskov.dk)

  Uddybende spørgsmål: Er eleverne inddraget i projektet? Svar: Ja, der har været høring af både elever og personale, og begge grupper har været med til at brainstorme og drømme stort. Derefter er drømmene kogt ned til en realistisk plan, der tilgodeser flest mulige ønsker.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent for medlem af skolekredsen er pt 50 kr pr. år, og der er ikke stillet forslag om ændring. Beslutning: Kontingent fastholdes.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Lars Walmar, Laura Gerlev Hansen og Jakob Bavnshøj på valg for en 2-årig periode.
  Lars Walmar og Jakob Bavnshøj modtager genvalg. Nuværende suppleant Kjartan Annesen stiller op til den vakante bestyrelsespost.
  Derudover skal der vælges to suppleanter. Søren Hammer genopstiller til den ene suppleantpost og nuværende bestyrelsesmedlem Laura Gerlev Hansen stiller op til den anden.
  Da der er det samme antal opstillede, som der er ledige poster, kan valget bekræftes uden afstemning: Lars Walmar, Jakob Bavnshøj og Kjartan Annesen vælges alle til 2-årige poster.

  Laura Gerlev Hansen vælges til 1. suppleant, og Søren Hammer vælges til 2. suppleant.

 8. Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
  Beslutning: Revisor genvælges.

 9. Eventuelt

 10. Den nye bestyrelse konstituerer sig og aftaler første mødedato (lukket punkt kun med adgang for den nyvalgte bestyrelse)
  Bestyrelsen konstituerer sig med Daniel Bliss som formand og Jakob Bavnshøj som næstformand.