Referat af Generalforsamling 16-04-2023

IMG 4184

Østerskov Efterskole

Referat af ordinær generalforsamling i skolekredsen

Søndag den 16. april 2023 kl. 13.00-16.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

16 stemmeberettigede, 14 kan stemme til personvalg
Referent: Kaare

Dagsorden

 • Valg af dirigent: Vitus er valgt.
  Det føres til referat, at GF er rettidigt varslet.

 • Bestyrelsens beretning.
  Formanden beretter:

Langtidssygemelding i ledelsen, Coronaens indvirken økonomisk pga. elevfrafald. Skolens drift er ikke og var ikke i fare. Erfaringer fremadrettet: Nye økonomiske styringssystemer, mere kontrol, mere fokus på huset/trivsel. ”Alle vil Østerskov”: Der er stor søgning på det pædagogiske islæt på ØE både fra udlandet og herhjemme. Højskoleprojektet er stadig i fremtidens perspektiv. Der er spørgsmål ift. ledelsesstruktur.

 • Forstanderens beretning
  Vibe beretter: Optagets mærkværdigheder. Det er ikke altid smart at være fyldt op tidligt, da det lukker for muligheden for at fylde op. Vi fulgte efterskoletrenden med stort frafald sidste skoleår. Udekøkkenprojektet er færdiggjort. Nye projekter tilgår med fondsansøgninger. Afslutningsceremoni i det grønne. Akademi og Orkerne kommer var på besøg i sommerferien. Skolestart med nyansat naturfagslærer Simon. Samarbejde med Elizabeth Angerer, Utrecht Uni. Nye traditioner: (Succes gentaget én eller flere gange..) Halloweenfest, gammel elevdag (justeret i form og indhold). Studietur til Burg Stahlek, Bacharach. Ud af huset: Beograd, Forum, Knudepunkt.

 • Godkendelse af det reviderede regnskab. Der stilles spørgsmål ift. forholdet mellem afskrivning og underskuddets størrelse. Det arbejdes igennem under mødet. Spørgsmålsstiller er tilfreds med forholdet. Regnskabet er enstemmigt godkendt.

 • Indkomne forslag: Der er ikke nogen.

 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Jakob Bavnshøj, Kjartan Annesen og Lars Walmar på valg for en 2-årig periode. Lars Walmar ønsker genvalg, men hverken Jakob Bavnshøj eller Kjartan Annesen genopstiller til bestyrelsesmedlemsposter.  Der skal derfor vælges to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Derudover skal der vælges to suppleanter.

De fem bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg er: Daniel Bliss, Peter Dyring-Olsen, Nicklas Hakmann Petersen, Jacob Kronby Schulze (repræsentant fra Bifrost) og forældrerepræsentant Karina Gudme Worninger samt suppleant Julie Bjørkmann, som vælges af forældrekredsen på første skoledag 13. august.


Valgt for en 2-årig periode:

Lars Walmar
Lars Kroll
Rasmus Lyngkjær Pedersen

Suppleanter:
1. suppleant: Alexanders Kirkegaard
2. suppleant: Henrik Sloth.

 • Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

BDO er valgt.

 • Eventuelt: Intet

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Umiddelbart efter GF holdt bestyrelsen konstituerende møde.

Daniel Bliss er valgt til formand.
Lars Walmar er valgt til næstformand.