Referat af bestyrelsesmøde

Boys

Dagsorden bestyrelsesmøde

30-03-2021 Klokken 17.00 - 20.00

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Peter, Laura, Morten, Søren, Mette S, Lars, Sanne, Elevrådet

Afbud: Kjartan

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

1.  Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)


2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

 • Lønvision - diskussion
  Ikke klar endnu. Tilgår.
 • Frivillighed - oplæg fra ledelsen med efterfølgende diskussion
  Frederikke fortsætter som koordinator med nye opgaver. Kommende opgaver: Afdække hvilke grupper af frivillige, der allerede eksisterer på og omkring Østerskov. Komme med oplæg til en klassificering af frivillige: hvem kan/må/vil hvad? Plan for kommunikation med frivillige. Skabe paraplyorganisation.
 • Hvordan sikrer vi mere kontakt mellem bestyrelsen og elevgruppen + medarbejderne?
  Udskydes til punkt 4, da elevrådet også gerne vil være involveret i diskussionen.
 • PR og markedsføring
  Nyt skilt til facaden, pavillioner til uddannelsesmesser, roll up bannere, visitkort, kortsæt med valgfagene, plakater undervejs. Der er mange forslag til nyt merchandise -Mie laver opsamling og sender til afstemning efter påske. Derefter kigger vi på hvilke af de 10 højest rangerede, der er muligt økonomisk.Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

3. Skolens status

Vi er trætte af corona. Efter påske overgår vi til selvtest. Krista og Vibe er ved at blive uddannet til podere. De elever, der ikke selv kan, bliver podet af Vibe. Testningen æder enorm meget tid.

Elevtallet til næste år ser stadig godt ud. Vi har stadig en halv snes pladser, og nu hvor rundvisningerne er startet igen, forventer vi at få pladserne fyldt hurtigt.

Vitus har været med til at designe et escaperoom med naturfagligt indhold i Grenå. Det står forhåbentlig klar til brug i august.

Årets forløbsbørs er afviklet, så næste skoleår er planlagt. Nu mangler vi bare at skemalægge.

Vi er i gang med at runde året af. Forberedelserne til afslutningsscenariet er i gang, prøve- og censorplaner er lavet.

4. Elevrådets punkt

Idéer til, hvordan bestyrelsen kan lære eleverne bedre at kende:
Invitere bestyrelse og ledelse ind som undervisere.
Bonus-elevrådsmøder, hvor bestyrelsen er inviteret med fælles Discord-server. (eller et rum til bestyrelsen på skolens server)
Natløb med deltagelse af bestyrelsen.
Deltagelse i afslutningsscenariet eller introuge.

5. Planlægning af GF - opsamling

Mie har været på onlinekursus i online generalforsamlinger på Zoom. Indkaldelser og endelig dagsorden er udsendt.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.
  Tages op til bestyrelsesarrangement. Daniel og Jakob laver oplæg.
  Aftale om facebookgruppe for Skolekredsen. Det bliver sat i værk, når vi har haft møde med frivilligkoordinator om, hvordan vi organiserer de mange interessegrupper på og omkring skolen under én paraply.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen (fx gennem et superhelte/filosofi-valgfag).
  Forløb om superhelte/filosofi er parat til afvikling, når vi igen må tage gæsteundervisere ind. Vi har inviteret en dygtig filosof til at være gæsteunderviser.
  Lars går videre med et nyt projekt indenfor samme boldgade.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Vi er ved at søge midler til en udendørs forhindringsbane og er i dialog med en TV-station om at lave et Vild med Vilje projekt sammen med Bonderøven. Vi krydser fingre og afventer spændt.
  Underside på hjemmesiden, hvor gavegivere kan få navn og logo på i en kort periode. Er allerede sat i værk.
  Bålhytte er bestilt. Vi håber på at få den sat op inden sommerferien.
  Næste projekt er en sansehave.

 • Daniel er tovholder
  Vi gennemfører byggeprojektet i sommerferien 2021 med opstart omkring 1. juli. Fase 1 er lærerforberedelse + workshop og udekøkken. Finansiering er sikret, og vi fik en bedre aftale end forventet. Vi forøger realkreditlånet i bygningerne og har en selvfinansiering på ca. 600.000 kr.
  Lærerforberedelsen er forhåbentlig færdig inden opstart efter sommerferien. Workshoplokalet er klar midt i september.
  Renovering af Klankontoret er i gang.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Affaldssortering: Der går noget tid, før kommunen er gearet til det. Det skal være på plads inden udgangen af 2022.
  Vi spiser mere fisk og flere vegetarretter. Oksekød højst én gang om ugen.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  VE er i løbende dialog med Lisa Gjedde. Hun er i dialog med flere forskellige fonde om finansiering. Lisa og Daniel er i dialog om, hvilke fonde der er relevante. Vi forventer, at projektet kan starte i efteråret 2021.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
 1. Eventuelt.

  Intet.

 2. Næste møde

  Nytårskur hos Lars i Giftskabet i Hadsund flyttes til engang, hvor forsamlingsforbuddet er hævet igen.  Vi satser på en dato i april/maj. Vi kigger på en konkret dato, når vi er på den anden side af påske.
  Fagligt indhold: Skolekredsen + bygninger. Jakob og Daniel står for det. Laura bliver også inviteret med i udvalget.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet
 1. Lukket punkt

  Intet.