Referat af Bestyrelsesmøde

IMG 7748

Dagsorden bestyrelsesmøde

9-12-2021 Klokken 17.00 - 18.30 online på Teams. Efterfølgende julefrokost aflyst.

Mødedeltagere: Mie, Vibe, Daniel, Mette T, Laura, Lars, Jakob, Mette S, Peter

Afbud: Søren, Kjartan, Morten, Vitus, Dorte, Elevrådet

Referent: Vibe
Ordstyrer: Mie

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen

3. Skolens status

Lidt nedgang i elevtallet siden sidste møde. Nogle er stoppet selv, andre er stoppet på vores initiativ. Der er dog også kommet flere nye ind, så det samlede elevtal ligger stadig indenfor budgettets rammer. Andre efterskoler melder om samme tendens. De oplever også mange elever, der har det svært med skole efter to årgange med coronanedlukninger.
Vi har afholdt de sidste optagelsessamtaler til næste skoleår, og vi er nu fyldt op til 92 elever og har venteliste til næste skoleår.
Første uge efter nytår bliver onlineundervisning. Vores seje lærere kører et online Western-forløb. Efter planen åbner vi for eleverne igen lørdag den 8/1.
Vi har indhentet tilbud fra IT-udbydere, og vi fik et markant billigere tilbud på en mere tidssvarende løsning. Vi er bundet hos nuværende udbyder frem til december 2022, og derefter overgår vi til ny udbyder.

4. Elevrådets punkt

Ingen punkter

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022

Gennemgang af nøgletal. Vi opnormerer med 0,8 årsværk blandt underviserne og 0,5 årsværk i Klanen. Det bringer os op på det driftsniveau, vi ønsker, og som vi mener er passende fremover. Vi har stadig god likviditet efter årets store byggeprojekt, og dermed er der ikke behov for en høj overskudsgrad de kommende år.
Budgettet er godkendt.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang  - lagt ind under den proces.

 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
  Intet nyt.

 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Aftale med Spilforsyningen og Faraos Cigarer er i støbeskeen. Der er fondssøgning undervejs til et lydsystem til klasselokalerne, som kan reducere støj og tilbyde sanseskærmning til de elever, der har behovet.

 • Byggeprojektet. Daniel er tovholder.
  Vi er efterhånden ved vejs ende. De sidste maskiner skal på plads i værkstedet, og udekøkkenet er pt på standby pga. sne og frost.

 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.
  Intet nyt.

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel
  Intet nyt

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.

 • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light)
  Tovholder: Mette S + Vibe
  Oplæg til projekt: Hvordan hjælper vi Klaneleverne til en god oplevelse med brobygning? Lige nu bliver det fravalgt af mange, fordi det er uoverskueligt, og fordi opgaven ender hos forældrene, der ikke er klædt på til at finde egnede brobygningsmuligheder. Opfølgning og yderligere konkretisering af projektet efter nytår.

7. Eventuelt.

Forslag om nyt projekt:
Østerskov Højskole. Tilføjes projektlisten.

8. Næste møde

27. januar - Frederikke kommer og fortæller om hvor langt vi er med frivillighedsprojektet + Andreas Fjord, formand i Gl. Elevforening, kommer for at snakke samarbejde og udvikling. Er lagt i kalenderen. Nytårskur?

9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

10. Lukket punkt

Intet