Referat af Bestyrelsesmøde 27-02-2023

IMG 2065

Dagsorden bestyrelsesmøde

27-02-2022 Klokken 17.00 – 20.00

 

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Lars, Jakob, Kjartan, Julie, Daniel, Vitus, Karina, Mie, Mette T, Jacob, Peter, Lars, Elevrådet

Afbud: Kjartan, Nicklas

Online: Julie

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Akademi, sådan gik det: VB: Arbejdsgange, skal revideres ift. det markant større antal deltagere, ellers gik det fint. Der var run på. Billeder på deltagere?! Dygtige hjælpere, som vi skal passe på. ME: Meget søde deltagere i år. Ikke flere end 5 ekstra næste gang.

Allycorns generalforsamling, sådan gik det: VE: En lang første GF (4,5 timer). De er glade for den åbne tilgang for mange. God dialog om, hvad vi skal. Der er allerede lagt Con-lign. Aktiviteter i kalenderen.

Renovering af kloakker, noget nyt?: Vi taler med et stort selskab om sokning af kloakkerne.

Fornyelse af elselskab, noget nyt?: Vi har fået et tilbud på en flat-rate, men takkede nej. Til gengæld har vi sagt ”Ja” til at plante træer, som gør, at vi bliver 100% CO2-neutrale.

3. Skolens status

Skolens optagelsesprocedure bærer frugt og frafaldet er meget Optaget er flot og vi har 6-8 pladser tilbage til næste årgang.

Personalet er påvirket af dagens nyheder.

4. Elevrådets punkt

Program og mærkesager:

Øget fokus på den demokratiske proces og behov for at øve sig i at være aktive og vedholdende.

5. Godkendelse og fremlæggelse af årsregnskab (Mie, Vibe og Kaare)

Fremsendes til underskrift på mail via Penneo, fremlægges mundtligt på mødet: Mie fremlægger årsregnskabet, alle har udleveret detaljerede oversigt på papir. Husk at skrive under og stil spørgsmål, hvis der er noget, som man ikke forstår.

6. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)

Projekttegningerne er i vej, som vi kan sende ud med fondsansøgningerne. Lars: Er vi sikre på kommunens tilsagn? VE: Vi er ikke bekymrede, - Hobro som fremtidens uddannelsesby passer godt ind i vores koncept. Fundraising kan gå i gang omkring sommer.

7. Deltagelse i Efterskoleforeningens årsmøde

Turen er aflyst

8. Opdatering af vedtægter til Generalforsamling - UDGÅR

9. Forberedelse af generalforsamling

Vi kigger på sidste års-referat. Daniel laver et forslag, som rundsendes. På valg: Jakob, Lars, Kjartan. + Julie, som er forældre-repr.-suppl.

Jakob genopstiller ikke.

Lars genopstiller gerne. Kigger på motivationen.

Vi mangler 2 + en suppl. (Mie og Vibe har 2 i kikkerten)

Vi skal holde øjnene åbne for kandidater inden for højskole-, politik-, kulturorganisationer, der ligger vores kultur nær. Ledelsen kigger på listen og vælger folk at prikke.

10. Status på projekter

  • Gifted Children: Lars: Der er fin
  • Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas: Planen for højskolen er klar. Daniel har en liste og de laver en prioritering. Daniel har en aftale på plads med Würth.
  • Fysiske rammer: Daniel og Kaare: Der er et udeområdeprojekt, der kører. 6 underprojekter til en samlet værdi af knapt 1 mio. kr. Ansøgningerne er ude eller undervejs.
  • Bæredygtighed: Mette og Kjartan: Intet
  • Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas: VE: Esben har været i Tyskland og der kommer en flok herop i sensommeren. Inviteret til konference i Tyskland. Edularp-konference senere på året.
  • Dokumentarfilm: Kjartan og På pause, indtil vi har set de igangværende dokumentarfilm – måske de dækker behovet, i så fald udgår punktet.

11. Eventuelt

Fastaval: Hvad må eleverne? Hvad er alkohol-politikken? Vi snakker om hvilke præmisser, der ligger til grund for reglerne.

12. Næste møde

Næste ordinære møde 9. maj. Generalforsamling: 16. april.

13. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

14. Lukket punkt

Intet