Referat af Bestyrelsesmøde

Image2

Dagsorden bestyrelsesmøde

25-08-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Mie, Daniel, Vitus, Mette T, Nicklas (online), Karina (forældrerepr.), Jacob (Bifrost), Torben, Peter, Julie (forældrerepr.-supl.)

Afbud: Elevrådet (ikke valgt endnu), Kjartan, Søren, Lars, Jakob B, Torben

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

 

1. Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow: Penneo underskriftsrum, kørselsgodtgørelse og udlæg ifm. bestyrelsesarbejde indberettes via Viggo, hvor der ligger et indberetningssystem

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Aktivitetsaften med bestyrelsen for at lære eleverne at kende. Hvornår?
De næste to bestyrelsesmøder lægges der op til at inddrage eleverne.

 

3. Skolens status
Intro/opstart er gået godt. Det er en god flok. Optagelsessamtalerne har båret frugt. Optag til næste år er meget fint i vej. Det ser ud til at være fuldt booket snart.

Simon er startet som naturfagslærer, Valdemar er startet som barselvikar i Klanen.

Vi kigger efter en afløser for Jens Jørgen.

Forstudietur til Bacharach. Programmet er stort set færdigt.

Budget: Stort frafald har sat sit spor. El, gas lægger pres på budgettet. Budgettet bærer derved præg af konjunkturerne i samfundet generelt.

Vi taler lidt om optagelsessamtalerne og deres betydning.

 

4. Elevrådets punkt

Ikke til stede

 

5. Planlægning af bestyrelsesweekend
Lørdag den 1. oktober i Giftskabet i Hadsund

Oplæg fra Jacob (Bifrost)

Højskolesnak (fundraisingplan, indholdsplan, mm.)

 

6. Projekt Højskole
Vibe fremlægger timeline for Højskoleprojektet. Beslutningspunkt: Er der opbakning til at investere de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer til at få projektet i gang?
Tilbud fra arkitektfirma om designproces (Daniel): Daniel fremlægger erfaringerne fra Byg & Brand fra Thisted, som laver analyser, skitser, budget- og byggetidsoverslag og projektbrochure til fondssøgning. Pris: 143.750 kr.

Budgetoverslag udarbejdet. Fagspecialiseret højskole med 60 elever, 30 værelser, storkøkken for både efterskole/højskole.

Beslutning: 5/5 stemmer for Beslutningspunktet.

Personalemæssige overvejelser (Vibe og Mie)

Vibe forklarer om behovet for at allokere tid til projektstyring i den indledende projektopstartsfase.

 

7. Udfasning af kønnede værelser
Det har været en god og bred snak.

8. Status på projekter


-
Gifted Children: Lars

- Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas

- Fysiske rammer: Daniel og Kaare

På mødet i oktober taler vi videre om emnet.

- Bæredygtighed: Mette og Kjartan:
Der kommer en kok fra Økologisk Landsforening og giver hjælp til udvikling.

- Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas

Lizzy har afsluttet sit projekt hér, men fortsætter med en workshop i læringsmiljøet, afholdes i Beograd.

- Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.

-Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare

 

9. Eventuelt

Jacob fra Bifrost: Vil gerne låne skolen (Punkt til næste møde)

Merchandise: Til nye bestyrelsesmedlemmer: Brug linket på Viggo.

Animationsfestival i Viborg.

 

10. Næste møde
september 2022

11. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Merchandise (Mie)

Nuværende bygninger, status på.

Bifrost vil gerne tale om skolens udlånsmuligheder.

 

12. Lukket punkt
Intet