Referat af Bestyrelsesmøde 09-05-2023

20230203 132310

Dagsorden bestyrelsesmøde

Tirsdag 09.05.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W (Online), Peter, Nicklas(OL), Lars K, Jacob(OL), Rasmus, Alexander, Mette T, Kaare, Vibe, Vitus.

Afbud: Henrik, Karina

Referent: Kaare

Ordstyrer: Vitus

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  GF: Velkommen til den nye bestyrelse
 2. Skolens status.
  Vi er stadig på 88 elever og forventer at slutte året der. Stemningen i elevflokken er god, men som forventet er der lidt eksamensnervøsitet og sidst-på-skoleåret-tristesse at spore.
  Budgetopfølgningen for første kvartal ser flot ud, og vi ligger med et højere overskud end budgetteret for den periode.

  Elevoptaget til næste år har desværre taget en drejning. Vi har haft alle pladser fyldt, men der er sket frafald undervejs, så vi har pt 10 ledige pladser til næste skoleår. Dem arbejder vi selvfølgelig målrettet på at fylde, men det er ikke realistisk at starte med et fuldt hold efter ferien.
 1. Elevrådets punkt: Elevrådet er ikke tilstede i dag.
 2. Projekt Højskole

  Lagt lidt i dvale pt. Vi har færdige tegninger i InDesign. Prospekterne skal tilpasses de enkelte fonde, der skal søges. Fundraisingplan er klar. Kommunen er stadig på banen, men vi rækker ud efter et ”letter of intent”, når vi kommer længere frem i processen. Der er overvejelser i gang om at søge midler til at søge midler.
 1. Status på projekter

  Igangværende projekter:
  Gifted Children (Lars W):
  Har reklameret for ØE på Facebook via Gifted Children.

  Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus)
  Daniel: Er i kontakt med Bygge- og anlægsfonden vedr. udeområderne.

  Fysiske rammer (Daniel og Kaare):
  Daniel: TAP, ledelsen og Daniel laver en investeringsplan for vedligehold og renovering (5 årsplan)

  KB: Update på fjernvarme og den nyfundne olietank.

  Bæredygtighed (udgår som selvstændigt punkt, men bliver fremtidigt en del af ”Skolens status”.)

  Østerskov-metoden (Vibe, Peter, Nicklas):
  VE: BBC/Richard Power vil gerne lave et program om undervisning, der tilgodeser neurodiversitet. Mere følger, når det bliver mere konkret.

  Dokumentarfilm:
  Strøget af listen, mens vi venter på Camilla Magids film.

  Revidering af listen + tovholdere:
  De nye medlemmer: Rasmus vil gerne arbejde med fundraising ift. Akademiet og de børn, som ikke har så mange midler.
 1. Eventuelt

Jacob: Kan man få mere rå data til møderne eller hvordan er kulturen ift. til det?

Svar: Kvartalsmæssige økonomiske udmeldinger ER på programmet.

Tilfredshedsundersøgelse, elevoptag, elevsammensætning, mm.

FU samles og laver et forslag til dataopsamling/dialog.

Alexander: Fastaval? Hvad er status på samarbejdet?

Svar: VE: Vi vil gerne samarbejde med Fastaval ift. kreativitet og udvikling af nørderier.

Daniel: Vi vil gerne samarbejde. Vores primære fokus er på at være skole og hjem for de nuværende elever, så samarbejder skal være forenelige med den præmis.

Rasmus: Gamle ØE-elever er overalt i Fastaval-organisationen. Der arbejdes med at lave trainee-agtige ordninger, hvor man tager et socialt udviklingsansvar.

Lars K: Fastaval Junior er et godt rekrutteringsgrundlag fremover. Anbefaling af at tage kontakt til Fastaval Junior. Lars K. har kontakten.

 1. Næste møde
  Mandag 19. juni kl. 17:00 – 21:00

 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder
 • Dataopsamling til dialog. Hvad sker der på skolen? Kan vi aflæse nogle tendenser i det?
 • Udlejningsmodel? Skoleåret fritaget. Hvad koster det? Kan vi lave en beregning? Hvem gør det?
 1. Lukket punkt
  Overskriften for det lukkede punkt var: Trivsel blandt medarbejderne