Referat af Bestyrelsesmøde

IMG 3985

Referat bestyrelsesmøde

03-06-2021 Klokken 19.00 - 21.00 på Teams

Tilstede: Mie, Vibe, Jakob, Daniel, Vitus, Mette T, Laura, Søren,
Mette S, Lars, Kjartan, Elevrådet

Afbud: Sanne, Morten, Peter

Referent: Vibe
Ordstyrer: Vitus

 

 1. Formalia

  Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow

 2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

  • Intet

 3. Skolens status

  Der er lidt ’sidst-på-året-afmatning’ at spore blandt både elever og personale. Blandt eleverne ses det blandt andet som en ’glemsomhed’ omkring skolens regler. Vi har valgt at sige farvel til en lille håndfuld elever indenfor den sidste måneds tid af forskellige årsager.
  Hele elevflokken og alt det personale, der havde lyst, var i Djurs Sommerland 2/6. Turen var delvist finansieret af overskuddet fra elevkiosken.
  Mundtlige eksaminer starter i næste uge.
  Sommerakademiet er nu udsolgt. Afvikles i uge 26.
  Vi har afholdt Ny Elevdag på Discord. Derudover er der besøgsdag søndag for de familier, der endnu ikke har været fysisk på skolen.
  Elevtallet til næste skoleår svinger hele tiden lidt op og ned midt i 80erne. Vi forventer at fylde de sidste pladser inden skolestart.
  Mie og to elever er inviteret til at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det er et tema om nonbinæres rettigheder og behov. Eleverne bliver interviewet på hovedscenen, og Mie deltager efterfølgende i en paneldebat. Begge dele bliver sendt på tv -nærmere info følger om kanal og tidspunkt. En af vores elever er på forsiden af seneste nummer af Magasinet Efterskolerne som en del af et tema om kønsneutrale værelser.

 4. Godkendelse af årsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 5. Godkendelse af indholdsplan 2021-22

  Godkendt med tilladelse til at foretage justeringer i løbet af året, hvis behovet opstår.

 6. Fastsættelse af opholdsbetaling samt pris for
  Østerskov Akademiet for de kommende tre år

  Diskussion om opholdsbetaling: Hvor vil vi gerne ligge prismæssigt i forhold til andre efterskoler? Prisen skal stå mål med driftsudgifterne. Ønske om fortsat at ligge i midten (pt ligger vi lige omkring den gennemsnitlige ugepris) og at være gennemsigtige, så der ikke bliver tilføjet ”skjulte” udgifter, som fx skyhøjt indmeldelsesgebyr eller ekstra egenbetaling til studietur. Ønske om at vi skal være en efterskole for alle, så vigtigt, at vores pris ikke afholder nogen. Se også Eventuelt nedenfor.
  Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,25% pr. år vedtaget.
  Diskussion om pris for Akademi: Hvis Akademiet skal kunne godkendes som et kort kursus og udløse statstilskud, er der en minimumspris, som vi skal opkræve. Derfor er det også nødvendigt, at prisen fremadrettet følger den prisudvikling, så vi fortsat kan modtage tilskud for den uge. Billigt i forhold til mange andre feriecamps, og det vil vi gerne bibeholde, da Akademiet i høj grad er en rekrutteringsplatform. Beslutning: Foreslået prisstigning på 2,86% vedtaget.

 7. Elevrådets punkt

  Eleverne har fået 3000 kr til at skabe øget trivsel. Elevrådet har fremlagt det for den samlede elevflok, og der kører pt en afstemning om, hvad pengene kan bruges til.

 8. Opsamling fra Fordybelsesdagen

  Dialog om samarbejdet med Bifrost.
  Proces om visioner for skolens fysiske rammer. Processen bliver gentaget for skolens personale.

 9. Status på projekter

  • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. På stand by en periode mens frivilligkoordinatoren sætter nogle ting i gang - lagt ind under den proces.
  • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene – dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til
  gruppen. Projekt undervejs i Mariagerfjord Kommune for denne gruppe af elever. Mulighed for samarbejde/profilering den vej.
  • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob. Intet nyt
  • Byggeprojektet. Daniel er tovholder. Vi er så småt ved at have det sidste på plads. Der er flere af delbudgetterne, der har flyttet sig, men i forskellige retning, så det samlede budget holder. Daniel undersøger mulighed for mere grej, hvis der bliver penge til overs.
  • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere. Intet nyt
  • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel Intet nyt
  • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie. Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
  • Nyt projekt om inklusion (Klan - Klan Light) Konkretiseres senere. Tovholder: Mette S + Vibe

 10. Eventuelt.

  Regeringens hjælpepakke til efterskolerne indeholder blandt andet delvis refusion af opholdsbetaling for de uger, vi var nedlukket. Vi er så heldige, at rigtig mange forældre
  vælger at donere beløbet til skolen i stedet for at få pengene refunderet. Pt. drejer sig om mere end 50.000 kr. De penge putter vi i en øremærket Corona-fond, så mindre
  bemidlede familier kan få en økonomisk håndsrækning til et år på Østerskov.
  Kjartan: Open call for ansøgninger til et par projektpuljer gennem regionen.
  ummk.dk/laere-at-vaere-projekter/#kulturkanten.dk/sund_med_kultur_puljen-til-mindre-projekter/

 11. Næste møde

  Der bliver lavet en doodle med mødedatoer i august - december.
  Husk, at forældrerepræsentanten vælges på 1. skoledag i august.

 12. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

  Intet

 13. Lukket punkt

  Intet