Referat af Bestyrelsesmøde

20210807 213411Fg

Dagsorden bestyrelsesmøde

03-03-2022 Klokken 17.00 - 21.00 fysisk samt online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Daniel, Vitus, Lars, Dorte, Mette S, Kjartan, Peter, Morten(online), Elevrådet (Ask og Benjamin)

Afbud: Mie, Mette T, Laura, Jakob, Søren

Referent: Kaare
Ordstyrer: Vitus

1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen

3. Skolens status

Mie er fortsat fuldtidssygemeldt. Konstitueringsaftaler kører videre, indtil Mie er tilbage på fuld tid.

Elevtal: 79.

Største frafald nogensinde, hvilket er i sync med resten af efterskoleverdenen.

Optag 23/24: Vi laver en 5 plads-buffer for at sikre optag for de elever, der har svært ved at nå at tilmelde sig, inden de meget aktive ressourcestærke familier får tilmeldt sig.

Headspace åbner i Hobro, og deres psykolog kommer her på skolen d. 14/3 og fortæller om deres virke. Gratis ”drop-in” snak med voksne.

Lidt Corona i denne uge med 4-5 elever og 1 lærer.

Ansættelse af Lærer10: Supermange gode ansøgere. Workshop med 11. 5 blev udvalgt til samtale, og efter samtalerne er feltet indsnævret til 3. VE giver endelig udmelding på mandag.

Efterskolernes Årsmøde i weekenden. 9 deltagere fra ØE.

Udendørs fitnessbane er på tegnebrættet.

Årsregnskabet er afleveret til revisoren, men endnu ikke afsluttet. Forventet underskud på 200tdk som følge af en række bevidste investeringer. Det revisorgodkendte regnskab bliver fremlagt på Generalforsamlingen.

4. Elevrådets punkt

Arrangerer et rollespil for alle elever. Der er et samarbejde med Klejtrup Musikefterskole, som skal tilbydes deltagelse i spillet. Uge 11/12.

Frekvensen af elevrådsmøder er sat op for at gøre aktiviteterne mere tydelige og nå mere.

5. Forberedelse af GF

Vi gennemgår de ting, der skal koordineres inden indkaldelsen ryger ud. Generalforsamlingen løber af stablen d. 24/4 kl. 13.00-16.00.

6. Status på projekter

 • Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde.
  I gang. Der kommer en update om projektets status til Generalforsamlingen.
 • Gifted Children: Tovholder, Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen.
  Intet nyt - kører videre i kommunalt regi.
 • Fonde og sponsorater; herunder også indkøbsaftaler for rollespilsgrej. Daniel og Jakob.
  Det står pt. stille. Daniel spørger om der er et ønske om en lasercutter. Det bliver et JA TAK!
 • Daniel er tovholder.
  Parasol undervejs. Værkstedet er taget i brug, og de sidste maskiner er leveret og installeret. Udekøkkenet bliver færdigt i løbet af april.
 • Bæredygtighed på Østerskov. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har.
  Projektet fortsætter med Mette T, Kjartan og Vitus som tovholdere.

Affaldssortering undervejs (vi venter på kommunen)

 • Østerskov-metoden: Peter, Vibe og Mette S. Daniel

Elizabeth Angerer afslutter snart. Vi har indflydelse på outputtets form. 

Lisa Gjedde søger fortsat fondsmidler, men er i gang med indledende undersøgelser.

 • Dokumentarfilm om Østerskov på vores egne præmisser: Kjartan og Mie.
  Er på pause indtil Camilla Magids dokumentarfilm er afsluttet -det bliver for meget for eleverne at have to filmhold på matriklen på samme tid, og vi vil gerne være sikre på, at de to films indhold ikke overlapper.
 • Brobygning for Klanelever
  Tovholder: Mette S, Vibe, Dorte
  Endnu ikke sat i gang. Møde om form og indhold i løbet af marts-april.
 • Østerskov Højskole

Tovholdere: Mie, Vibe, Kaare

Vibe og Kaare holder møde med den kommunale repræsentant d. 10/3 Torben Ladefoged.

7. Eventuelt.

Daniel:
Sorgpolitik skal laves af skolen af skolens personale. Morten og Daniel vil gerne komme med et udkast til politikken, som kan tages med i arbejdet hos AMR og TR.

Lars:
Måske er Mariager Skole interesseret i et samarbejde i fremtiden.

8. Næste møde

12. maj.

9. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

10. Lukket punkt

Intet