Indkaldelse til Generalforsamling

Image3

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i skolekredsen

 

Søndag den 11. april 2021 kl. 13.00-16.00

Online på mødeplatformen zoom

Afstemning afvikles via Zooms afstemningsmodul, og vil kun være åben for medlemmer af skolekredsen, som er tilmeldt generalforsamlingen senest en uge før afholdelse 

 

Tilmelding foregår via mail til kontor@osterskov.dk senest søndag d. 4. april.

Medlemskab af skolekredsen (50,- pr. person pr. år) bedes ligeledes indbetalt senest en uge før generalforsamlingens afholdelse (søndag d. 4. april) på mobilpay til nummer: 28894

Man vil dernæst modtage en mail fra skolen med link til mødets afholdelse samt deltagelse i afstemningen.

Indkomne punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før afholdelse, dvs. søndag d. 21. marts. De fremsendes til: kontor@osterskov.dk.

Endelig dagsorden med indkomne punkter samt forretningsorden for generalforsamlingen udsendes til skolekredsen 14 dage før generalforsamlingen (søndag d. 28. marts)

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forstanderens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Lars Walmer, Laura Gerlev Hansen og Jakob Bavnshøj på valg for en 2årig periode.

Lars Walmer og Jakob Bavnshøj modtager genvalg. Nuværende Suppleant Kjartan Annesen stiller op til den vakante bestyrelsespost.

Derudover skal der vælges to suppleanter. Søren Hammer genopstiller til den ene suppleantpost og nuværende bestyrelsesmedlem Laura Gerlev Hansen stiller op til den anden.

De fem bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg er:  Formand Daniel Bliss, Mette Schønning Lybæch, Peter Dyring Olsen, Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost) og forældrerepræsentant Sanne Nielsen (ny vælges første skoledag)

 • Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
 • Eventuelt
 • Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig og aftaler første mødedato (lukket punkt kun med adgang for den nyvalgte bestyrelse).

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen