Uddannelsesplan for praktikken på Østerskov Efterskole

-og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens § 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation hertil og ifølge § 13.2 er skolerne forpligtet på at udarbejde en uddannelsesplan for de konkrete praktikperioder, så de studerende ved, hvordan deres praktik forløber – hvad skolen tilbyder og forventer af de studerende.

Sigtet er ’hjælp til selvhjælp’- at støtte skolerne i den proces det bliver at udarbejde lokale uddannelsesplaner. I dette dokument – som har ’præliminær status’ – foreslår vi, at den enkelte skole kan udarbejde en uddannelsesplan med nedenstående disposition.

 • Kultur og særkende
 • Praktik, organisation og formalia
 • Praktik og vejledning

Under overskriften ’Kultur og særkende’ formulerer vi indledningsvis en række spørgsmål til skolen, og respekterer den måde, hvorpå skoler allerede i relation til den eksisterende læreruddannelse har udarbejdet en praktikprofil. Under overskriften ’Praktik, organisation og formalia’ konkretiserer vi ’eksemplarisk’, hvordan man på skolen kunne udfylde dette afsnit. Vores ’kvalitetskrav’ knytter sig særligt til det sidste afsnit ’Praktik og vejledning’.

Grundoplysninger:

Østerskov Efterskole

Kirketoften 4

9500 Hobro

kontor@osterskov.dk

www.osterskov.dk

Kultur og særkende

Østerskov Efterskole har eksisteret siden 2006 og bygger på spil og leg. Rollespil, computerspil, kortspil, strategispil er fritidsprofilen, men vigtigst måske, at undervisningen er 100% spilbaseret.

8.-10. klasse samlæses og deles i grupper til hvert forløb efter pædagogiske overvejelser. 80-90 elever. 9-11 elever med særlige behov, der samlæses med de øvrige elever. 10 fagundervisere, 3 undervisere i ressourcecenter.

Læringsrollespillene fungerer som en ramme for den faglige undervisning. En uge har et overordnet tema og en mekanik, så eleverne i rolle kan få indflydelse på rammen. Fx senatorer i det antikke Rom, miljøministre til en international konference, eller besætning ombord på et rumskib. Inden for denne ramme folder spil og læring sig ud, ofte med traditionelt fagligt indhold, men tematiseret og relateret til ramme og spil.

Underviserne er organiseret i to teams, der skiftes til at have ansvar for undervisningen en uge. Det betyder at hver anden uge for en underviser er forberedelse og tilsyn, den modstående uge fuldt skema med eleverne.

9-11 elever med særlige behov støttes til at deltage i skole og fritid. Hertil 20-30 elever med inklusionsaftale. Udfordringerne består i autisme, ADHD, dyslexi, dyscalculi, almene læringsvanskeligheder og manglende motivation.

Skolen appellerer til elever, der er glade for spil – med hinanden, på computer, over et bord, med kort og bræt. Skolens fritidsprofil og valgfag er derfor fyldt med tilbud og aktiviteter, der understøtter den hobby.

Pædagogisk tager skolen udgangspunkt i, at alles virkelighed skal høres og tages alvorligt for at afklare, hvilke, der kan samvirke.

Østerskov Efterskoles rammer er et tidligere plejehjem med tilbygning af undervisningslokaler, en større park med etableret kulisselandsby til rollespil og tæt på Hobro Østerskov. Der er kontakt til skolen med bybus.

Østerskov Efterskoles værdigrundlag handler om værdien af leg, og kan læses i sin helhed på hjemmesiden.

Praktik, organisering og formalia

Ansvar for praktikken

Første kontakt tages til kontoret på mail: kontor@osterskov.dk eller telefon: 77 34 29 90, der efterfølgende henviser til en relevant faglærer.

Samarbejde med de studerende

 • Ledelse og/eller praktiklærer mødes for 1. og 2. årgangs vedkommende på UCN. 4. årgangs studerende laver en aftale med skolen om et møde på Østerskov Efterskole, hvor rammer, skema og vagter aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares.
 • Det aftales hvornår man mødes om yderligere aftale.
 • Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportefølje – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning
 • Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portefølje på det pågældende praktikniveau
 • På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem videodokumentation.
 • Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole/hjem samtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb
 • Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men der ud over kan de studerende forvente, at ledelsen, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb

Studerende på skolen

 • Med henblik på mødepligt og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. En deltagelse, der sammen med studiekravene formuleret i praktikordningen for årgangen, svarer til et fuldtidsarbejde
 • Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen
 • Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne – og at praktiklæreren er bekendt med dem
 • Det er muligt uden vederlag at bo på efterskolen.

Evaluering og prøven

 • Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder praktiklæreren de studerende til en fælles mundtlig evaluering. Her evalueres forløbet. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere og hvis det er relevant, til læreruddannelsens praktikledere
 • Skolen forestår prøven i praktik i samarbejde med læreruddannelsen.

Praktik og vejledning

Østerskov Efterskole sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen. Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her.

Kompetenceområdet ’didaktik’:

’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at hun modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden observerer hun systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.
 • Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte – på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it.
 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i læreruddannelsen – herunder bacheloropgaven?
 • Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Kompetenceområdet ’klasseledelse’:

’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen´’.

Niveau 1.

 • Praktiklæreren viser, hvordan hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
 • Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser.

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’:

’Den studerene kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldene med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’.

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.
 • Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.
 • Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene – primært i relation til den gennemførte undervisning.

Niveau 3.

 • Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.